So­le­ner­gi dri­ver kli­mats­mar­ta pap­pers­kor­gar

Vi i Kista - - FAMILJ - stock­holm.se/kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

För att un­der­lät­ta för stock­hol­mar­na att hål­la sin stad skräp­fri har so­le­ner­gi­driv­na pap­pers­kor­gar pla­ce­rats i par­ker och på plat­ser där många vis­tas. Pap­pers­kor­gar­na är stör­re än van­li­ga pap­pers­kor­gar och har dess­utom in­byggd tek­nik som pac­kar so­por­na.

I par­ker­na med so­le­ner­gi­driv­na pap­pers­kor­gar har trans­por­ter­na av so­por mins­kat med un­ge­fär 70 pro­cent. – En GSM-sän­da­re skic­kar sig­na­ler när pap­pers­kor­gen är full vil­ket gör att onö­di­ga re­sor för att kon­trol­le­ra dem in­te läng­re be­hövs. Det är bra bå­de för eko­no­min och för kli­ma­tet. Dess­utom är pap­pers­kor­gar­na slut­na vil­ket gör att råt­tor och fåg­lar in­te kan dra ut so­por­na. Vår stad blir re­na­re och snyg­ga­re helt en­kelt, sä­ger par­kin­gen­jör Bo Höglund vid Norr­malms stads­dels­för­valt­ning. Se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.