GYLLENDE TI­DER FÖR GYLL­EN­LACK

Vi i Kista - - BOSTAD -

är en po­pu­lär växt i of­fent­li­ga mil­jö­er, och an­vänds of­ta i stads­plan­te­ring­ar på vå­ren till­sam­mans med and­ra köld­tå­li­ga väx­ter som pensé­er och lök­blom­mor. I växt­bu­ti­ker­na har den dä­re­mot in­te va­rit li­ka van­lig, men nu bör­jar den sy­nas allt of­ta­re även där. Det finns många fi­na samplan­te­rings­möj­lig­he­ter till gyll­en­lack. Det vik­ti­gas­te är att väl­ja väx­ter som är frost­tå­li­ga ef­tersom det kan bli kallt un­der vår­nät­ter­na, även om da­gar­na är var­ma och so­li­ga. Ge­ne­rellt är lök­väx­ter och ti­dig­blom­man­de pe­ren­ner ut­märk­ta säll­skap, men tå­li­ga an­nu­el­ler fun­ge­rar ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.