Lit­te­ra­tur­pris upp­märk­sam­mas i Hjuls­ta

Nu spur­tar lä­ra­re och ele­ver i Hjuls­ta in­för ett stun­dan­de be­sök av AL­MA-pris­vin­na­ren Meg Ro­soff, och för­stås sko­lans eg­na AL­MA-fest. För tred­je året i rad upp­märk­sam­mar Hjuls­ta grund­sko­la värl­dens störs­ta barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Den 23–30 maj på­går AL­MA-pri­sets pris­ta­gar­vec­ka. ALMApri­set är värl­dens störs­ta barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris, de­las ut till Astrid Lind­grens min­ne och är in­stif­tat av den svens­ka re­ge­ring­en.

För lä­ra­re och ele­ver i Hjuls­ta har det bli­vit en tra­di­tion att upp­märk­sam­ma AL­MA-pri­set, så pris­ta­gar­vec­ka be­ty­der att det är full fart i Hjuls­ta grund­sko­la.

– Även i år ska vi få be­sök av pris­ta­ga­ren och det är så klart ro­ligt, pro­gram­met un­der pris­ta­gar­vec­kan be­står av no­ga ut­val­da punk­ter, sä­ger Cil­la Da­lén, bib­li­o­te­ka­rie på Hjuls­ta grund­sko­la och en av dem som är dri­van­de i sko­lans ar­be­te med lit­te­ra­tur­pri­set.

På ons­dag för­mid­dag (23/5) kom­mer Hjuls­ta-ele­ver­na att få be­sök av AL­MA-pris­ta­ga­ren själv, Meg Rostoff.

Det är tred­je året i rad som Hjuls­ta upp­märk­sam­mar pri­set, som in­stif­ta­des re­dan 2002, och and­ra året i rad som sko­lan får be­sök av pris­ta­ga­ren.

Samt­li­ga ele­ver på sko­lan har läst en av Rostoffs bil­der­böc­ker, men då hon skri­ver främst ung­domslit­te­ra­tur är det ni­or­na som för­dju­pat sig mest. De har läst hen­ne, och ska få träf­fa hen­ne i en mind­re grupp när hon kom­mer på be­sök.

Tis­da­gen den 31 maj är det se­dan dags för sko­lans eg­na sto­ra AL­MA-fest, då är för­äld­rar, sys­kon och and­ra in­tres­se­ra­de väl­kom­na att be­sö­ka sko­lan och se det ar­be­te som ele­ver­na lagt ner un­der he­la vår­ter­mi­nen.

Vad de gjort i sam­band med AL­MA be­skri­ver Cil­la Da­lén som en ”mång­fald av sa­ker”, och en av de sa­ker som fått mest upp­märk­sam­het – är att en klass av ny­an­län­da ele­ver, har job­bat med att spri­da in­for­ma­tion om pri­set på so­ma­lis­ka Wi­ki­pe­dia.

– Det är många vik­ti­ga de­lar i det, läs­främ­jan­de, käll­kri­tik samt att skri­va facktext, sä­ger Cil­la Da­lén.

And­ra sa­ker de gjort, är att lä­sa och skri­va dik­ter och de­la med sig av in­for­ma­tion på Wi­kiMi­ni, vil­ket är ett Wi­ki­pe­dia för barn.

– AL­MA-ar­be­tet är in­te­gre­rat i he­la vår­ter­mi­nen, det finns många bra sa­ker att gö­ra in­om ra­mar­na för pri­set, men nu spur­tar vi, sä­ger Cil­la Da­lén, och pas­sar på att hälsa väl­kom­men på sko­lans fest den 31 maj.

– Vill nå­gon tit­ta på vå­ra ar­be­ten så är man väl­kom­men då, sä­ger hon.

Pris­tag­ar­be­sö­ket är dock in­ternt, då är det ba­ra för sko­lans ele­ver och lä­ra­re.

FOTO: VIA WIKIMEDIA COMMONS, AV EALEX39

UPPDATERAR. Tack va­re klass 7–9B med lä­rar­na An­ni­ka och Yo­suf, finns nu in­for­ma­tion om Astrid Lind­gren, AL­MA-pri­set och PRAESA (för­ra året­sa vin­na­re) i so­ma­lis­ka Wi­ki­pe­dia.

SKRI­VA. Dik­ter skriv­na av ele­ver på Hjuls­ta grund­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.