Rätt ut­om­hus­häng i som­mar

Få ut mer av som­mar­halv­å­ret ge­nom att ska­pa ett ex­tra rum ute. Va­re sig du de­lar ute­plats, har en bal­kong el­ler en egen träd­gård finns det myc­ket du kan gö­ra för att max­i­me­ra se­mester­käns­lan.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jansson

Ge­nom att pla­ne­ra smart och tän­ka till in­nan kan du få ex­tra många sol­tim­mar ut­om­hus i som­mar. För­ut­se vind, regn och för stark sol, op­ti­me­ra ytor­na och – sist men in­te minst – sat­sa li­te ex­tra på att gö­ra ute­rum­met fint och be­kvämt.

In­nan du bör­jar in­ve­ste­ra i nya utemöbler, mul­ti­ku­lör­ta ljussling­or och vimplar kan det va­ra bra att se över det prak­tis­ka. Vad vill du kun­na gö­ra ut­om­hus, och när vill du kun­na gö­ra det? Till ex­em­pel kanske det är bätt­re att kö­pa plats-smar­ta sto­lar om du vill kun­na bju­da många på mid­dag, el­ler pa­ra­sol­ler när du vet att ef­ter­mid­dags­so­len kom­mer som en obju­den gäst. Din ute­plats ska pas­sa just di­na önsk­ning­ar och be­hov, och den ska fun­ge­ra så stor del av dyg­net som möj­ligt.

Så­vi­da du in­te har en egen träd­gård så krä­ver ute­rum­met of­ta mer flex­i­bi­li­tet än di­na in­ne­rum. Sto­lar be­hö- ver kun­na vi­kas ihop, sol­sto­lar veck­las ut, la­mel­ler be­hö­ver kun­na stäng­as och vär­ma­re dras fram.

Pal­lar som kan stap­las och bord som kan vi­kas upp är smar­ta bal­kong­val. Pallsek­tio­ner som kan flyt­tas ihop till en sol­bädd och bord som kan bli stör­re el­ler mind­re är ock­så tack­sam­ma att an­vän­da om ditt ut­rym­me är be­grän­sat.

När du har fun­de­rat ut vad du be­hö­ver rent prak­tisk så är det dags att grot­ta ner sig bland fil­tar och ljuslyk­tor. Här sät­ter ba­ra fan­ta­sin grän­ser! Ja, och kanske plån­bo­ken. Men även en mind­re bud­get kan åstad­kom­ma myc­ket.

Fyn­da möb­ler på se­cond hand, må­la om och sy eget, så kom­mer du un­dan med en myc­ket läg­re slut­sum­ma. Last­pal­lar kan byg­gas om till utemöbler, och bric­kor kan för­ses med ben för att ska­pa små bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.