Trygg­het en­ligt vems tolk­ning?

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Po­lis­led­ning­en in­för pro­jek­tet ”Mar­eld” som in­ne­bär att de vill ut­ö­ka när­va­ron i Stock­holms för­or­ter med yt­ter­li­ga­re 300 nya po­li­ser. Ett lö­ne­påslag er­bjuds för att fler ska ac­cep­te­ra ar­be­te i or­ter­na som klas­sas som osäk­ra.

SVT gör ny­hets­in­ter­vjun med en po­lisas­si­stent på Rin­ke­by­strå­ket som me­nar att man möj­li­gen mås­te öka lö­nen med 5 000 kro­nor för att loc­ka fler po­li­ser till om­rå­den där, en­ligt ho­nom, kri­mi­nel­la ta­git över. Re­gi­onpo­lis­che­fen Ulf Jo­hans­son sä­ger att me­to­den även an­vänds i Sö­der­täl­je och byg­ger på kun­skap och er­fa­ren­het. Det tycks fin­nas en med­ve­ten­het om följ­den av hög fat­tig­dom och ar­bets­lös­het. Var­för ska man då hö­ja po­li­ser­nas lön, när man i stäl­let kan ska­pa lön för dem som går ut­an?

Re­por­ta­get vi­sar även Rin­ke­by­bor av den äld­re ge­ne­ra­tio­nen som be­kräf­tar käns­lan av otrygg­het och stäl­ler sig po­si­ti­va till ökad po­lisnär­va­ro för att grans­ka om­rå­dets ung­do­mar.

Många av vå­ra för­äld­rar är po­si­ti­va till samt­li­ga för­slag som kom­mer från den svens­ka po­li­sen. Har man flytt från po­lis­stat så är det förs­ta mö­tet med po­li­sen i Sve­ri­ge of­tast god och tack­sam­he­ten för det bi­drar till ett starkt för­tro­en­de. Po­lis som lös­ning mot en otrygg käns­la blir där­med ett al­ter­na­tiv värt att tes­ta.

Men vil­ka ex­akt är de som bi­drar till otrygg­he­ten? Är det om­rå­dets eg­na barn, är det grab­bar i grupp, är det en hem­lig grupp som känns av men som ing­en har sett?

Den förs­ta kon­takt som många unga får med po­li­sen där­e­mot är vid drog­tes­ter. Ett in­tegri­tets­krän­kan­de mö­te där varan­nan ut­vald får ne­ga­tivt re­sul­tat.

Po­lis­led­ning­en me­nar att det är svårt att loc­ka ut tjäns­te­män till vå­ra om­rå­den då det finns ett starkt po­lis­förakt. Vem föds dock med för­ak­tet, tvärtom de fles­ta poj­kar dröm­mar om att bli po­li­ser. Men nå­got sker un­der upp­väx­ten. Piss­prov, för­hör, stop­pan­det, miss­tänk­lig­gö­ran­den, punk­te­ring­en av en män­niskas själv­käns­la.

I des­sa fall är det just po­li­sen som ska­par den otryg­ga käns­lan. Du vet ald­rig när du kan bli stop­pad och vad du kan miss­tän­kas för.

Sam­ti­digt så sän­der norsk pub­lic ser­vice NRK ett re­por­tage från Rin­ke­by och Hus­by som or­ter där kon­trol­len tap­pats helt. Åter­kom­man­de te­ma, trygg­het som brist­va­ra i or­ten. Re­por­ta­get vi­sar hur Hus­by­bor ut­tryc­ker miss­nö­je gente­mot in­spel­ning­en, med störs­ta san­no­lik­het då ett ka­me­ra­teams sänd­ning­ar of­tast le­der till miss­tänk­sam­het och mins­kad trygg­het för den som är ung i om­rå­det.

Stock­holm stads fo­kus på att eta­ble­ra Eu­ro­vi­sion i för­orts­om­rå­den har va­rit hund­ra gång­er kraf­ti­ga­re än nå­got så grund­läg­gan­de som att ens de­fi­ni­e­ra trygg­het som om­fat­tar samt­li­ga bo­en­de, bå­de ung som gam­mal.

Me­lo­dy Fars­hin Krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.