Tred­je­del ut­an som­mar­jobb

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

En tred­je­del av dem som sökt som­mar­jobb in­om Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning kom­mer att bli ut­an. Stads­de­len har fått in 1 775 an­sök­ning­ar, men kan ba­ra er­bju­da 1 200 jobb. In­te hel­ler i Spånga-Tens­ta får al­la sö­kan­de som­mar­jobb.

Näs­tan en tred­je­del av dem som sökt som­mar­jobb in­om Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning kom­mer att bli ut­an, det­ta trots att bud­ge­ten för som­mar­job­ben har ökat.

– Bå­de bud­ge­ten och an­ta­let sö­kan­de har ökat, sä­ger Su­san­ne Teng­berg, på Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Än­då är det un­ge­fär li­ka många sö­kan­de som för­ra året, men då fick al­la jobb. Så blir det in­te i år, skill­na­den är att bud­getra­mar­na var li­te lö­sa­re för­ra året, så trots att sta­den läg­ger mer peng­ar på som­mar­jobb i år än ti­di­ga­re.

Ett vik­tigt skäl till att an­ta­let sö­kan­de har ökat är att yt­ter­li­ga­re en års­kull till­kom­mit, nu kan även 18-åring­ar få jobb via stads­de­len – det kun­de de in­te för­ut.

På sta­dens hem­si­da står det att job­ben för­de­las ge­nom lott­ning, men det stäm­mer in­te, en­ligt Su­san­ne Teng­berg.

Det finns en pri­o­ri­te­rings­ord­ning där ex­em­pel- vis de som av­bru­tit si­na stu­di­er, har nå­got funk­tions­hin­der el­ler kom­mer från tuf­fa­re so­ci­a­la för­hål­lan­den får för­tur.

Även de som in­te haft som­mar­jobb via sta­den se­dan ti­di­ga­re får gå fö­re i tur­ord­ning­en.

På grund av att det är fler som sökt än som er­bjuds jobb, tip­sas det på hem­si­dan att de sö­kan­de ock­så sö­ker som­mar­jobb hos and­ra fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner ock­så, för att öka di­na chan­ser att hit­ta ett jobb till som­ma­ren.

I Spånga-Tens­ta rå­der en lik­nan­de si­tu­a­tion. I ett mail skri­ver Ca­tali­na Cap­de­pon, sam­ord­na­re av fe­ri­e­ar­be­te in­om Spånga-Tens­ta:

”I år sök­te 1 498 ung­dom hos oss to­talt. Av dem så kom­mer vi kun­na an­stäl­la 1 100 ung­do­mar MEN då många ung­do­mar tac­kar nej till si­na jobb el­ler glöm­mer kom­ma på si­na av­talsmö­ten så går des­sa plas­ter vi­da­re till en an­nan ung­dom. Så av al­la som sökt är det många fler än 1 100 ung­do­mar som får ett er­bju­dan­de­mail av oss. Vi åter­bru­kar plat­ser med and­ra ord så vi slip­per ha tom­ma plat­ser till som­ma­ren.”

FOTO: LIN­DA GREN/DI­REKT­PRESS/ARKIV

AN­NORLUN­DA. Två av Stock­holms stads mer an­norlun­da som­mar­jobb – att hänga i Rå­lamb­s­hovspar­ken. Men i år blir var tred­je som vil­le ha som­mar­jobb ut­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.