Änd­ra­de ru­ti­ner ef­ter kla­go­mål

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Hai­dar Haj­da­ri

Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning änd­rar ru­ti­ner ef­ter kla­go­mål an­gå­en­de den bris­tan­de kva­li­te­ten på Tre­ans fot­bolls­plan i Hus­by. Nu har lo­kal­po­li­ti­ker och för­valt­ning själ­va lo­vat en för­änd­ring.

”För­står in­te för­val­ta­ren att om ett barn får ett så­dant mål i bak­hu­vu­det så skul­le det va­ra slu­tet för den ungen?” skrev Ra­mi Al-Kha­mi­si på sin Fa­ce­book si­da, och de­la­de sam­ti­digt en bild på ett löst fot­bolls­mål på Tre­ans fot­bolls­plan i Hus­by.

In­läg­get har de­lats av ett 30-tal per­so­ner och haft stor sprid­ning på so­ci­a­la me­di­er, och nu ver­kar stads­de­len ha lyss­nat.

– Sprid­ning­en vi­sar att många hål­ler med om att un­der­hål­let är vik­tigt och be­ho­vet av fun­ge­ran­de id­rotts­an­lägg­ning­ar är stort, sä­ger han.

En­ligt Mia Päär­ni (S), ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kistas stads­dels­nämnd, ska nu fot­bolls­pla­nen kon­trol­le­ras och ses om var­je vec­ka.

– Det har brustit i till­sy­nen och nu är nya ru­ti­ner sat­ta och Tre­an lik­som al­la and­ra lik­nan­de fot­bolls­pla­ner och parkle­kar som vi an­sva­rar för kol­las en gång i vec­kan, skri­ver hon i en kom­men­tar på Fa­ce­book.

Ra­mi Al-Kha­mi­si som själv är upp­vux­en i Hus­by och spe­la­de på Tre­an som ung, var bland de förs­ta att age­ra och han me­nar att det är vik­tigt att det som lo­vas följs upp och ökar sä­ker­he­ten för ung­do­mar­na som spe­lar.

– Konst­grä­set och be­lys­ning­en ska fix­as, det har vi bli­vit lo­va­de. Så det är vik­tigt att föl­ja upp så att det görs och att sä­ker­he­ten fram­ö­ver fort­sät­ter att för­bätt­ras, sä­ger han.

Gun­nar Hörn­feldt, av­del- nings­chef för lo­kal, miljö och IT vid Rin­ke­by-Kistas stads­dels­för­valt­ning, sä­ger att åt­gär­der har ta­gits för att rus­ta upp fot­bolls­pla­nen. En­ligt Hörn­feldt har av­del­ning­en ta­git till sig kri­ti­ken och att snart kom­mer en för­änd­ring att sy­nas.

– Vi har bå­de bli­vit upp- märk­sam­ma­de på, och själ­va kon­sta­te­rat, be­ho­vet av en upp­rust­ning av Hus­bytre­an och där­för lagt en be­ställ­ning till vår ent­re­pre­nör på att ge­nom­fö­ra det­ta, sä­ger han.

Vad hän­der om ett barn ska­dar sig? Hur re­a­ge­rar ni då?

– För att und­vi­ka att barn ska­dar sig i vå­ra an­lägg­ning­ar och par­ker ron­de­rar vi des­sa var­je vec­ka och vi ar­be­tar på att mins­ka ska­de­ris­ker så myc­ket det går. Om ett barn ska­dar sig så trä­der sta­dens för­säk­ring in om det är all­var­ligt.

Fot­bolls­pla­nen Tre­an rusta­des upp 2013 ef­ter ett med­bor­gar­för­slag från bland and­ra Ra­mi Al-Kha­mi­si och He­nok Go­i­tom med fle­ra.

Det har brustit i till­sy­nen och nu är nya ru­ti­ner sat­ta.

FOTO: RA­MI AL-KHA­MI­SI

PO­PU­LÄR PLAN. Tre­an i Hus­by är en po­pu­lär plan, men med upp­rust­nings­be­hov som stads­de­len nu lo­var att ta hand om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.