Som­mar­jobb i Stock­holms stad

Vi i Kista - - NYHETER -

ANSÖKNING. För att sö­ka som­mar­jobb hos Stock­holms stad mås­te man va­ra mel­lan 16 och 19 år (född mel­lan 1 ju­ni 1996 och 31 de­cem­ber 2000) och folk­bok­förd i Stock­holms stad. Det krävs ing­en ti­di­ga­re er­fa­ren­het. ANSÖKNINGSPERIODEN. An­sök­nings­ti­den är mel­lan den 19 feb­ru­a­ri och den 11 mars 2016. Se­nast den 31 maj blir den sö­kan­de un­der­rät­tad om han el­ler hon fått jobb el­ler in­te. LÖ­NEN. Be­ror på hur gam­mal den an­ställ­de är da­gen den bör­jar som­mar­job­ba. 16 ÅR: 83, 50 kro­nor 17 ÅR: 93, 50 kro­nor 18 ÅR: 110 kro­nor 19 ÅR: 122 kro­nor I ÅR . To­talt sök­te to­talt 14 799 unga som­mar­jobb i Stock­holms stad. JOBB. Det finns unge fär 8 000 jobb in­om sta­den och al­la som får jobb ar­be­tar tre vec­kor un­der som­mar­lo­vet. De van­li­gas­te job­ben är in­om park­sköt­sel, äldre­vård och barnom­sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.