ALMApri­set

Vi i Kista - - FAMILJ -

AL­MA står för Astrid Lind­gren Me­mo­ri­al Award.

PRI­SET de­las ut år­li­gen. Pris­sum­man är fem mil­jo­ner svens­ka kro­nor, vil­ket gör det till värl­dens störs­ta in­ter­na­tio­nel­la barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris. Pris­sum­man sig­na­le­rar att barns och ung­as läs­ning är av störs­ta vikt. Sum­man ska ock­så in­spi­re­ra verk­sam­ma in­om om­rå­det.

PRI­SET de­las ut till för­fat­ta­re, il­lust­ra­tö­rer, be­rät­ta­re och läs­främ­ja­re. Pri­set kan ges till en el­ler fle­ra mot­ta­ga­re, oav­sett språk el­ler na­tio­na­li­tet. LIT­TE­RA­TUR­PRI­SET till Astrid Lind­grens min­ne ad­mi­ni­stre­ras av Sta­tens kul­tur­råd. KÄLLA: www.al­ma.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.