Tens­ta bib­li­o­tek skri­var­cir­kel

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta, då har du kom­mit rätt. Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad för dig som är 13 år och upp­åt. Mer in­for­ma­tion el­ler vill du an­mä­la dig? Be­stäm­da plat­ser så mai­la el­ler ring till Tal.Lewin­sky@Stock­holm.se el­ler te­le­fon­num­mer 0761230626. Tid: 17.00–18.30. Plats: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.