Nya ar­ran­gö­rer kan räd­da Tens­ta mark­nad

Det ser ut att bli en Tens­ta mark­nad även i år. Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd har lagt för­slag om att ge mark­na­den ett stöd på 500 000 kro­nor. Sam­ti­digt är två nya ar­ran­gö­rer in­tres­se­ra­de av att dri­va mark­na­den.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - 070-78 78 706 pa­u­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

I ja­nu­a­ri be­slu­ta­de sig Tens­ta mark­nads ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för att av­gå som fes­ti­val­ge­ne­ral. Ef­ter det be­slu­ta­de Spånga-Tens­ta Stads­del­nämnd för att dra in stö­det till för­e­ning­en som ar­ran­ge­rat mark­na­den och av­bry­ta sam­ar­be­tet ef­tersom eko­no­min in­te re­do­vi­sats or­dent­ligt.

Se­dan dess har det fun­nits en oro för vad som ska hän­da med fes­ti­va­len. Men nu ser mark­na­den ut att va­ra räd­dad.

Stads­dels­nämn­den be­slu­ta­de i mit­ten av april att skynd­samt un­der­sö­ka hur mark­na­den skul­le kun­na ge­nom­fö­ras även i år – men un­der nya for­mer. Och nu har två för­e­ning­ar vi­sat in­tres­se för att dri­va mark­na­den till­sam­mans, Glad Stad och kvin­no­för­e­ning­en Hawo-Ta­ka.

Glad Stad dri­ver re­dan Hornstulls mark­nad se­dan ti­di­ga­re. Att nu gå in som me­dar­ran­gör av Tens­ta mark­nad fal­ler sig na­tur­ligt, me­nar Samu­el Ber­ha­ne på Glad Stad.

– Vi är upp­vux­na i Tens­ta och med den här mark­na­den. Vi tyc­ker att det är otro­ligt vik­tigt att den får le­va kvar. Ty­värr är Tens­ta en bort­glömd del av Stock­holm. Det finns ing­en bank, post el­ler nå­got så­dant. Vi vil­le in­te se att mer för­svin­ner här­i­från.

Han fram­hål­ler det ar­be­te den ti­di­ga­re ar­ran­gö­ren, med mark­nads­ge­ne­ra­len Burhan Yil­diz i spet­sen, har gjort de se­nas­te 16 åren.

– Vi tyc­ker att de har gjort ett helt fan­tas­tiskt jobb och vill ha med dem på tå­get för näs­ta mark­nad.

Me­dar­ran­gör är ock­så kvin­no­för­e­ning­en HawoTa­ka, nå­got som Samu­el Ber­ha­ne väl­kom­nar.

– Det skul­le va­ra väl­digt ro­ligt att kun­na gö­ra nå­got till­sam­mans. Vi vill se att al­la möj­li­ga för­e­ning­ar är med och bi­drar. Ju fler i om­rå­det som in­vol­ve­ras, desto bätt­re mark­nad blir det.

Även Sa­h­ra Bar­gad­le på kvin­no­för­e­ning­en är po­si­tiv till att sam­ar­be­ta.

– Det är jät­te­bra, vi kan sam­ar­be­ta! Vi mås­te job­ba till­sam­mans. Det vik­ti­gas­te är att mark­na­den får va­ra kvar. Den loc­kar många män­ni­skor till Tens­ta som ald­rig skul­le ha kom­mit hit an­nars.

En­ligt tra­di­tion in­fal­ler mark­na­den den förs­ta hel­gen i sep­tem­ber och loc­kar var­je år runt 80 000 be­sö­ka­re. För­sla­get att Glad Stad och kvin­no­för­e­ning­en ska god­kän­nas som me­dar­ran­gö­rer kom­mer att fat­tas se­na­re i vec­kan. Går för­sla­get ige­nom är det myc­ket som ska hin­na gö­ras på kort tid. Än­då är Samu­el Ber­ha­ne re­dan nu fast be­slu­ten om att det ska bli en mark­nad i år.

– Den ska äga rum i år och den ska le­va vi­da­re åren fram över.

Pa­u­li­ne Ce­der­blad

Ju fler i om­rå­det som in­vol­ve­ras, desto bätt­re mark­nad blir det.

FOTO: IDA NIL­SING

Sa­h­ra Bar­gad­le.

Samu­el Ber­ha­ne.

MARK­NA­DEN. Blir av även i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.