Klot­te­ran­mäl­ning­ar mins­kar

Vi i Kista - - NYHETER -

Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, vill att Spånga-Tens­ta vän­tar med att sät­ta upp den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen, som nämn­den be­slu­ta­de om i ok­to­ber 2015. Han vill vän­ta in Tra­fik­kon­to­rets ut­red­ning av det ökan­de an­ta­let klot­te­ran­mäl­ning­ar i sta­den.

En­ligt sta­tisti­ken har an­mäl­ning­ar­na ökat med 11 pro­cent mel­lan 2014 och 2015. En or­sak, skri­ver Ole-Jör­gen Pers­son, kan va­ra att det finns en ny app för att an­mä­la klot­ter – en an­nan, re­so­ne­rar han, skul­le kun­na va­ra den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens tillå­tan­de at­ti­tyd till graf­fiti.

Men tit­tar man på siff­ror­na stads­dels­vis, vi­sar det sig dock att an­mäl­ning­ar om klot­ter i just Spånga-Tens­ta mins­kat med 42 pro­cent mel­lan 2014 och 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.