Tens­ta mark­nad

Vi i Kista - - NYHETER -

SAMU­EL BER­HA­NE dri­ver, till­sam­mans med si­na brö­der Alex och Sam­son, Au­el Cof­fee. Fö­re­ta­get har en del i Glad stad Stock­holm som är en eko­no­misk för­e­ning. HAWO-TA­KA är en ny­star­tad kvin­no­för­e­ning i Tens­ta. FÖR­VALT­NING­EN ska an­vän­da Tens­ta Mark­nad som en are­na för att in­for­me­ra bo­en­de i stads­de­len och om vad sta­den och sam­häl­let i öv­rigt kan er­bju­da samt hur bo­en­de kan va­ra del­ak­ti­ga och på­ver­ka ut­veck­ling­en i sam­häl­let, skri­ver de i tjäns­teut­lå­tan­det kring Tens­ta mark­nad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.