Ny lä­ra-cyk­la kurs i Akal­la

Vi i Kista - - NYHETER -

Den 23 maj star­tar en 3-vec­kors cy­kel­kurs i Akal­la. Kur­sen vän­der sig till vux­na och ung­do­mar som ald­rig har cyk­lat ti­di­ga­re, el­ler ba­ra li­te grann.

I och med kur­sen får den som är in­tres­se­rad chan­sen att lä­ra sig cyk­la fö­re som­ma­ren. Kur­sen hålls av Cy­kel­främ­jan­det i sam­ar­be­te med Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Sam­man­lagt blir det sex kurs­till­fäl­len, på mån­da­gar och ons­da­gar.

Cy­kel­främ­jan­det job­bar för en bätt­re cy­kel­mil­jö i Sve­ri­ge, till ex­em­pel ge­nom att dri­va oli­ka pro­jekt, er­bju­da cy­kel­ut­bild­ning­ar el­ler på­ver­ka po­li­ti­ker och tra­fik­pla­ne­ra­re.

N SO LS NI N RI KA : TO FO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.