Na­tio­nal­dags­fi­ran­de på Eg­ge­by gård

Den 6 ju­ni blir det pre­miär för ett sär­skilt na­tio­nal­dags­fi­ran­de på Eg­ge­by gård. Ett 15-tal för­e­ning­ar från Spånga och Tens­ta har job­bat till­sam­mans med stads­dels­för­valt­ning­en för att fixa fes­ten.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det är en van­lig var­dags­kväll i Tens­ta och kring mö­tes­bor­det på Med­bor­gar­kon­to­ret har re­pre­sen­tan­ter för ett ti­o­tal oli­ka lo­ka­la för­e­ning­ar sam­lats. Så här har det sett ut se­dan i mars, då för­e­ning­ar och för­valt­ning bör­ja­de planera till­sam­mans för att ge­nom­fö­ra det na­tio­nal­dags­fi­ran­de som de lo­ka­la po­li­ti­ker­na en­häl­ligt be­slu­tat om ska hål­las i Spång­aTens­ta.

Och nu när­mar det sig. Den 6 ju­ni är snart här.

Mö­tet leds av Eva-Britt Le­an­der som är ”na­tio­nal­dags­ge­ne­ral” och för ihop för­valt­ning­en och för­e­ning­ar­na som vill va­ra med och planera.

Ar­be­tet har skett in­om det ci­vi­la råd som star­ta­des upp un­der för­ra året med re­pre­sen­tan­ter från för­valt­ning och ci­vil­sam­häl­let ”i syf­te att stär­ka det lo­ka­la för­e­nings­li­vet och de­mo­kra­tin”. Och i sam­råd har det be­stämts att plat­sen för fi­ran­de ska va­ra Eg­ge­by gård. Den val­des för att det är en gam­mal svensk tra­di­tio­nell gård som lig­ger nä­ra Tens­ta, sam­ti­digt som många Spånga-bor kän­ner sig hem­ma där, en­ligt Eva-Britt Le­an­der.

Och pro­gram­met är im­po­ne­ran­de. På scen kom­mer bå­de lo­ka­la po­li­ti­ker, na­tio­nel­la stor­stjär­nor och batt­lan­de fi­ol­spe­la­re få en plats. The Vo­ice of Tens­ta – Or­tens röst har stått för scen och scen­pro­gram. Men det blir ock­så barn­ak­ti­vi­te­ter, pon­ny­rid­ning, mu­sik, te­a­ter, dans och möj­lig­het att prö­va själv. – Tan­ken är att man ska kom­ma dit och tit­ta och gö­ra, sä­ger Eva-Britt Le­an­der.

Dess­utom blir det bollspor­ter, bå­de fot­boll och ra­ra­ji­pa­ri, vil­ket är löp­ning i lag där la­gen med hjälp av en­bart föt­ter­na ska trans­por­te­ra en boll längs he­la ba­nan.

Ali Aza­haf från Tens­ta uni­ted är en av ar­ran­gö­rer­na.

Hur kom­mer det sig att du vill va­ra med och ar­ran­ge­ra?

– Man vill hjäl­pa till att bi­dra till sam­häl­let och till om­rå­det. Vi vill gö­ra det här och vi­sa att det finns möj­lig­he­ter för de som bor här och lyf­ta de­ras ak­ti­vi­te­ter. Jag kän­ner till ter­räng­en, har bott här i 40 år. Jag har ju själv barn och jag vill att de ska växa upp och kän­na att det är tryggt här.

Tan­ken är att fi­ran­det ska fort­sät­ta och byg­gas ut i fram­ti­den.

Och så finns en an­nan tan­ke, ett be­kant te­ma, näm­li­gen att öka val­del­ta­gan­det till näs­ta val.

– Här går start­skot­tet, så po­li­ti­ker­na kom­mer att va­ra med och ver­ka för de­mo­kra­ti och del­ak­tig­het, sä­ger Eva-Britt Le­an­der

Vi vill gö­ra det här och vi­sa att det

finns möj­lig­he­ter för de som bor här och lyf­ta de­ras ak­ti­vi­te­ter.

FO­TO:IDA NIL­SING

EG­GE­BY GÅRD. Tra­di­tio­nell gård med när­het till Tens­ta och hem­tamt för många Spång­a­bor, där­för blir Spånga-Tenstas na­tio­nal­dags­fi­ran­de just på Eg­ge­by gård.

FO­TO: IDA NIL­SING

MÖ­TE. För­e­ning­ar från Spånga-Tens­ta or­ga­ni­se­rar na­tio­nal­dags­fi­ran­det till­sam­mans med för­valt­ning­en.

FO­TO: IDA NIL­SING

ALI AZA­HAF. Från Tens­ta Uni­ted, är en av ar­ran­gö­rer­na till na­tio­nal­dags­fi­ran­det på Eg­ge­by gård.

FO­TO: IDA NIL­SING

EVA-BRITT LE­AN­DER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.