Dags att pro­va mo­tocross

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

För­ra året loc­ka­de Jär­va MK:s ”pro­va på-dag” drygt 170 per­so­ner. Sista hel­gen i maj är det dags igen. För al­la barn upp till 14 år är det gra­tis att tes­ta på mo­tocross.

– Des­sa till­fäl­len gör att fler får upp ögo­nen för spor­ten, sä­ger Hans Ny­gårds, som sit­ter i Jär­va MK:s sty­rel­se.

För­ra året ar­ran­ge­ra­de Jär­va MK i sam­ar­be­te med Crossko­lan en ”pro­va på-dag” där barn får tes­ta ba­nan helt gra­tis. Den som är över 14 år har ock­så möj­lig­he­ten och då en­dast för 100 kro­nor. Da­gen har loc­kat al­la ty­per av män­ni­skor. Gam­la och unga.

Kil­lar och tje­jer. Allt nöd­vän­digt ma­te­ri­al finns

att till­gå ut­an någ­ra kost­na­der.

Crossko­lan är ett ini­ti­a­tiv av Gabri­el Lo­sell som ock­så är an­sva­rig för pro­va på-da­gar­na till­sam­mans med de ut­val­da mo­tor­klub­bar­na. Pro­jek­tet var ti­di­ga­re rik­tat en­bart till barn, men på se­na­re år kan allt­så även vux­na kun­nat del­ta. Jär­va MK är en av de al­la plat­ser som pro­va på da­gar­na kom­mer hål­la till på. Crossko­lan tur­ne­rar över he­la lan­det och när man sum­me­ra­de för­ra året ha­de näs­tan 7 000 per­so­ner del­ta­git.

Jär­va mo­tor­klubb med runt 500 med­lem­mar är en av lan­dets älds­ta för­e­ning­ar och har fost­rat många täv­lan­de som vun­nit bå­de VM och SM. Klub­ben an­ord­nar

ock­så van­li­ga trä­ning­ar för JKM:s med­lem­mar. Hans Ny­gårds, som sit­ter i sty­rel­sen i Jär­va Mo­tor­klubb, sä­ger så här om den upp­skat­ta­de da­gen.

– För­ra året var väl­digt lyc­kat och loc­ka­de många som vil­le pro­va på mo­torsport. Och in­tres­set är stort även in­för årets till­fäl­le. Det har tril­lat in en hel del an­mäl­ning­ar på mej­len, be­rät­tar han.

2012 ut­an och kom­mer minst hål­la till 2017. Svens­ka mo­tor­cy­kel & snö­sko­ter­för­bun­det är nu­me­ra in­vol­ve­ra­de i pro­jek­tet och stöt­tar med nöd­vän­digt kapital för att få fler att upp­le­va mo­torsport. För­bun­det har till­sam­mans med de in­vol­ve­ra­de par­ter­na ta­git fram en plan och stra­te­gi för att fort­sät­ta dri­va det­ta.

In­tres­set för mo­torsport i om­rå­det kring Jär­va är re­la-

Pro­jek­tet star­ta­des

tivt stort och da­gar­na har va­rit po­pu­lä­ra. Dock är mo­torsport re­la­tivt dyrt jäm­fört med många and­ra spor­ter vil­ket ibland kan sät­ta stopp för folk. Men ef­ter att folk har fått pro­va på har det allt­så fått fler att bör­ja på mo­torsport.

– In­tres­set för mo­torsport kring om­rå­det vi är verk­sam­ma i är stort och vi har många med­lem­mar. Des­sa till­fäl­len gör att fler får upp ögo­nen för spor­ten och det är all­tid någ­ra som bru­kar bör­ja ef­ter att de fått möj­lig­he­ten att pro­va på. Det är såklart kul, be­rät­tar le­da­mo­ten.

Den 28 maj är det allt­så dags igen. Ba­nan som an­vänds är en av Sve­ri­ges an­ri­kas­te ba­nor, Barkar­by

Au­gust Spång­berg

FO­TO:ELIN NORD­LUND, AR­KIV

TES­TA PÅ. Den som vill kan tes­ta på mo­tocross i hel­gen. Inga för­kun­ska­per be­hövs och allt in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.