Ex­tra allt på ta­pe­ten

Hej då vitt och av­ska­lat! Nu gör max­i­ma­lis­men en­tré, med kna­si­ga bland­ning­ar, ro­li­ga ma­te­ri­alkroc­kar och spän­nan­de fär­ger. Less is bo­re!

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

är mi­ni­ma­lis­men finns för att hål­la ord­ning och re­da – där finns ock­så max­i­ma­lis­men, nå­gon­stans i skug­gor­na. Även om skan­di­na­ver of­ta är still­sam­ma i si­na ut­tryck så kan det va­ra nyt­tigt att för­gyl­la med li­te färg och form – det gör oss gla­da och pig­ga. Släpp loss kre­a­ti­vi­te­ten och låt din gal­na si­da kom­ma fram!

LÅT DIN PER­SON­LIG­HET VÄXA

Max­i­ma­lism kan per­son­li­fi­e­ra al­la ty­per av fri­het, ex­tra­va­gans och konst. Ut­ma­na dig själv att tän­ka ut­an­för box­en, och in­red ef­ter eget hu­vud. Håll gär­na sti­len eklek­tisk, med fle­ra oli­ka sti­lar i en. Du kan ock­så le­ka med di­men­sio­ner och de­tal­jer – de­di­ke­ra till ex­em­pel ett helt rum åt en pryd­nads- sak. Det är när du släp­per al­la måsten som kre­a­ti­vi­te­ten släpps fri. Se var­je sak som nå­got unikt, istäl­let för nå­got som mås­te smäl­ta sam­man med sin om­giv­ning. För­änd­ring­en be­hö­ver in­te ske un­der en dag, se ytor­na som ett konst­verk, och sam­la vack­ra sa­ker från vän­ner och be­kan­ta, re­sor och lop­pi­sar. Bygg sak­ta men sä­kert ditt eget uni­ver­sum.

SE STI­LEN TA FORM

Här har du möj­lig­het att le­ka med di­men­sio­ner­na! Låt det sto­ra va­ra li­tet, och det lil­la va­ra stort. Sto­ra, bul­li­ga for­mer pas­sar fint till en ohäm­mad in­red­nings­stil; välj möb­ler och for­mer som vå­gar ta plats. Blan­da gär­na ma­te­ri­al, och låt ytor­na kroc­ka. Vå­ga byg­ga med la­ger på la­ger, klung­or och sam­ling­ar.

HÅLL IHOP MED FÄR­GER­NA

Inga fär­ger är för­bjud­na i den max­i­ma­lis­tis­ka sti­len, men välj gär­na en färgska­la som har­mo­ni­se­rar.

Det ger dig stör­re fri­het att ar­be­ta med oli­ka möns­ter och ma­te­ri­al. Om du väl­jer att ar­be­ta pri­märt ut­i­från färg; tes­ta kom­ple­ment­fär­ger, som ger en häf­tig ef­fekt när de stud­sar mot varand­ra. En väl an­vänd kom­bo är li­la el­ler mid­natts­blått mot de­tal­jer i gult el­ler ljus­grönt, men även oran­ge mot grönt el­ler rött mot blått ger ett häf­tigt re­sul­tat.

Allt hand­lar om to­ner och matt­het. En matt li­la mot en blank gul yta blir helt an­norlun­da än en matt gul mot en glan­sig li­la. Me­tal­licto­ner av guld och sil­ver sät­ter pric­ken över i:et.

Vå­ga in­re­da me­ra!

FO­TO: COLE&SON

Vimplar ger liv

till ett rum. FO­TO: LA­GER

HAUS

Maxa med mönst

er, for­me

r och fär­ger

. FO­TO

: COLE

&SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.