Rät­te­gång kan ge ökat för­tro­en­de för po­lis

I mån­dags i för­ra vec­kan in­led­des rät­te­gång­en mot en 19-årig man som i de­cem­ber miss­tänks ha mör­dat en jämn­å­rig man i Rin­ke­by. Men att den här sor­tens fall går till rät­te­gång hör till ovan­lig­he­ter­na.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se 070-78 78 706

av mord­fall i Jär­va­om­rå­det har lagts ner i brist på be­vis. Peter Samuelsson, kri­mi­nal­in­spek­tör på län­skri­mi­na­len bör­jar ra­da upp ett an­tal fall som skett de se­nas­te må­na­der­na. Ett mord den 22 ju­li för­ra året följt av en ve­der­gäll­ning med än­nu ett mord den 24 ju­li. Och två yt­ter­li­ga­re mord ba­ra i år. Ing­et av fal­len har gått till rät­te­gång.

– Of­ta är det väl­digt unga män­ni­skor det hand­lar om. Och det sker of­ta i bo­stads­om­rå­den, men det sak­nas vitt­nen, sä­ger han.

Mor­det som i de­cem­ber ska­ka­de Rin­ke­by har dock fått en an­nan ut­veck­ling. Nu har rät­te­gång­en mot den 19-åri­ga man som miss­tänks för det in­letts. Här spe­lar vitt­ne­na en av­gö­ran­de roll. De styr­ker åta­lar­si­dans ar­gu­ment kring att gär­nings­man­nen in­te hand­lat i nöd­värn ut­an att det rör sig om en över­lagd hand­ling.

Fle­ra

för­un­der­sök­ning­ar

Sta­tistik från Dom­stols­ver­ket vi­sar att allt fär­re rät­te­gång­ar mås­te stäl­las in för att vitt­nen in­te dy­ker upp. För­ra året ställ­des 233 hu­vud­för­hand­ling­ar in för att vitt­nen av­vi­kit i he­la Stock­holms län. Det är en sänk­ning se- dan 2013 då 287 hu­vud­för­hand­ling­ar ställ­des in.

Men i Jär­va­om­rå­det märks in­te sam­ma ut­veck­ling. Åt­minsto­ne in­te än, sä­ger Niclas An­ders­son, po­lis­chef i Jär­va.

– Ge­ne­rellt sett är det svårt att få vitt­nen att stäl­la upp. Det finns en stor oro för re­pres­sa­li­er.

Trots en ut­bredd oro, är ris­ken att ett vitt­ne ut­sätts för hot el­ler våld i sam­band med en rät­te­gång li­ten, me­nar han.

– Sär­skilt för per­so­ner

Per­so­ner som bor i om­rå­den där för­tro­en­det för po­li­sen of­ta är lågt får se att sam­häl­let käm­par även för dem.

som in­te har nå­gon re­la­tion till den åta­la­de är ris­ken väl­digt li­ten. Men många tror att ris­ker­na är sto­ra.

Of­ta hand­lar det ock­så om ett bris­tan­de för­tro­en­de för rätts­vä­sen­det, tror Niclas An­ders­son.

– Man tän­ker att det in­te är nå­gon idé att vitt­na ef­tersom per­so­nen kanske än­då in­te blir fälld. Då har man ju ut­satt sig för en risk i onö-

dan. Sam­ti­digt finns det ibland en kul­tur av att in­te sam­ar­be­ta med myn­dig­he­ter.

Chan­ser­na till en fäl­lan­de dom ökar om det finns vitt­nen i må­let. I en si­tu­a­tion där det är svå­ra­re att få vitt­nen att stäl­la upp blir det allt­så svå­ra­re att bå­de väc­ka åtal och få fäl­lan­de do­mar.

– Vi mås­te job­ba med al­la de­lar he­la ti­den. Att läg­ga

re­sur­ser på att kla­ra upp brott i de här stads­de­lar­na och byg­ga re­la­tio­ner med per­so­ner­na som bor här.

Att den här sor­tens all­var­li­ga brott, som mor­det i de­cem­ber, går till rät­te­gång är myc­ket vik­tigt, me­nar kri­mi­nal­in­spek­tör Peter Samuelsson.

– Per­so­ner som bor i om­rå­den där för­tro­en­det för po­li­sen of­ta är lågt får se att

sam­häl­let käm­par även för dem. Och det är skönt som po­lis att få vi­sa att vi kan kla­ra upp de här brot­ten ock­så. Ju fler så­da­na här brott som fak­tiskt kan le­da till rät­te­gång gör att för­tro­en­det för po­li­sen på sikt kan öka. Det är otro­ligt vik­tigt.

PO­LIS. Niclas An­ders­son,

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

po­lis­chef, me­nar att det är vik­tigt att brott le­der till rät­te­gång. Men ut­an vitt­nen kan det va­ra svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.