Pro­tes­ter mot be­grav­nings­plats

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FO­TO: MALCOLM JACOBSON Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Un­der för­ra sön­da­gen äg­de en de­mon­stra­tion rum i Tens­ta cent­rum. De­mon­stran­ter­na pro­te­ste­ra­de mot pla­ce­ring­en av en be­grav­nings­plats vid Gran­holmstop­pen, och val­de bland an­nat att skic­ka vy­kort till stads­hu­set, med häls­ning från Tens­ta.

De­mon­stran­ter­na slöt upp i Tens­ta cent­rum för ett så kal­lat pro­test- och so­li­da­ri­tets­mö­te med kor­ta tal och mu­sik.

Mö­tet re­sul­te­ra­de ock­så i att fle­ra sto­ra vy­kort skic­ka­des till stads­hu­set från Tens­ta. Syf­tet med vy­kor­ten är att vi­sa hur na­tur­skönt om­rå­det där den pla­ne­ra­de be­grav­nings­plat­sen ska lig­ga, är. Un­der en tim­mes mö­te skrev 135 per­so­ner på en vy­korts­häls­ning till fi- nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård.

– Vi vill be­va­ra plat­sen för liv och lek och ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Björn Er­dal, en av ar­ran­gö­rer­na.

Pla­ce­ring­en av be­grav­nings­plat­sen har länge va­rit un­der dis­kus­sion och i ett press­med­de­lan­de skri­ver ak­tions­grup­pen Ini­ti­a­tiv Tens­ta:

” Tens­ta är in­te ba­ra be­tong med (oför­tjänt) då­ligt ryk­te, det är ock­så en park med bäs­ta ryk­te. Jär­va Disc­golf Park har för­vand­lat Gran­holmstop­pen på Jär­va­fäl­tet till en världs­attrak­tion för disc­golf och till en unik bo­stads­nä­ra land­skapspark i Stock­holm. Här vill kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en mot allt för­nuft an­läg­ga nor­ra Stock- TA­LA­DE. Mo­ha­med Nu­ur var en av dem som gick upp och ta­la­de un­der de­mon­stra­tio­nen.

holms nya be­grav­nings­plats.”

Hur upp­le­ver du att en­ga­ge­mang­et är för frå­gan?

– En­ga­ge­mang­et blir stort hos dem som för­står vad det hand­lar om. Pro­ble­met är att kun­ska­pen om plan­pro­jek­ten in­te är så stor och po­li­ti­ker­na in­te så in­sat­ta, de be­fin­ner sig of­ta långt bort, sä­ger Björn Er­dal.

FO­TO: MALCOLM JACOBSON

HÄLS­NING. 135 per­so­ner skrev en vy­korts­häls­ning till fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård.

VY­KORT. Tan­ken med vy­kor­ten var att vi­sa hur na­tur­skönt om­rå­det, där den pla­ne­ra­de be­grav­nings­plat­sen ska lig­ga, är.

RÄT­TEL­SE: I num­mer 17 angav vi att en mo­tocross­klubb har av­tal fram till 2037 för mark i Hä­gerstalund, år­ta­let ska va­ra 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.