Stads­de­lar knyts ihop

Vi i Kista - - SIDAN 1 - So­fia White

Stads­de­lar­na ska in­te stå och vän­da rum­pan mot varand­ra.

Tu­sen nya bo­stä­der på gröny­tor­na mel­lan Tens­ta, Broms­ten och Rin­ke­by ska kny­ta ihop stads­de­lar­na. ”Stads­de­lar­na ska in­te vän­da rum­pan mot varand­ra”, sä­ger Roger Mo­gert (S) om pro­jek­tet som även rym­mer en dag­vat­ten­damm som ska av­las­ta Bäll­sta­ån.

Mel­lan 800 och 1 000 nya bo­stä­der pla­ne­ras på gröny­tor­na i Spång­a­da­len och Broms­tens­glug­gen. Nu går start­skot­tet i stads­bygg­nads­nämn­den för pla­nen som ska kopp­la ihop Tens­ta, Rin­ke­by och Broms­ten.

– Vi kny­ter ihop stads­de­lar­na med gång­vä­gar och fun­ge­ran­de cy­kel­stråk. Det är nå­got vi ge­ne­rellt strä­var ef­ter, att kny­ta ihop om­rå­den. Stads­de­lar­na ska in­te stå och vän­da rum­pan mot varand­ra, sä­ger Roger Mo­gert (S), stads­bygg­nads­bor­gar­råd.

Men vill stads­de­lar­na bli sam­man­kopp­la­de?

– I Rin­ke­by finns sto­ra be­hov av ny­till­skott. Men jag tror ge­ne­rellt att när vi byg­ger myc­ket kring Jär­va­fäl­tet så gör det he­la om­rå­det star-

ka­re. He­la om­rå­det tjä­nar på ett lyft, sä­ger Roger Mo­gert.

En av för­de­lar­na sta­den ser för de bo­en­de i om­rå­det, är möj­lig­he­ten att dra nyt­ta av kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Och en ny gång- och cy­kel­bro fö­reslås bin­da sam­man Broms­ten och Riss­ne.

– En sam­man­kopp­ling är nå­got al­la stads­de­lar­na kan dra nyt­ta av. Att ska­pa nya

vägar kan till ex­em­pel för­bätt­ra kopp­ling­en mel­lan pen­deln och tun­nel­ba­nan. Det är nå­got vi kom­mer tit­ta när­ma­re på, sä­ger He­le­na Pers­son, stads­pla­ne­ra­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

En in­vänd­ning är att de gröny­tor­na idag an­vänds för re­kre­a­tion av många bo­en­de i om­rå­det.

– Vi är med­vet­na om att gröny­tor an­vänds för re­k­re- ation och där be­hö­ver vi gö­ra en av­väg­ning mot ska­pan­det av nya bo­stä­der. Vi be­fin­ner oss i ett väl­digt ti­digt ske­de och vi kom­mer ock­så stu­de­ra hur gröny­tor­na kan ut­veck­las, sä­ger He­le­na Pers­son.

I sam­band med pro­jek­tet pla­ne­ras ock­så en dag­vat­ten­damm i om­rå­det. I dag finns det en över­sväm­nings­risk runt Bäll­sta­ån. Med kli­mat­för­änd­ring­ar­na ris­ke­rar si­tu­a­tio­nen att för­vär­ras yt­ter­li­ga­re. En dag­vat­ten­damm skul­le där­för bli en stor av­last­ning för ån som i dags­lä­get tar emot regn­vat­ten från Rin­ke­by och Tens­ta.

– An­led­ning­en till att det

be­hövs en damm där är för att för­drö­ja dag­vat­ten­flö­den. Ge­nom pro­gram­ar­be­tet ser vi en möj­lig­het att om­giv­ning­en kan an­pas­sas till dag­vat­ten­dam­men när om­rå­det för­ny­as. Det skul­le kun­na till­fö­ra nå­got bra till om­rå­det, sä­ger He­le­na Pers­son.

Var skul­le dam­men an­läg­gas?

– Det finns en plats som är gans­ka up­pen­bar. Vat­ten rin­ner all­tid till den lägs­ta punk­ten, så tro­li­gen skul­le dam­men lig­ga i den söd­ra de­len av Spång­a­da­len, sä­ger He­le­na Pers­son.

Stock­holm Vat­ten, som an­sva­rar för sta­dens vat­ten­led­ning­ar ut­re­der frå­gan om lämp­lig plats och stor­lek på dam­men.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NYA BO­STÄ­DER. 1 000 nya bo­stä­der på gröny­tor­na mel­lan Tens­ta, Broms­ten och Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.