MER Tu­sen nya bo­stä­der pla­ne­ras

Vi i Kista - - NYHETER -

■ I vec­kan klub­bas start­skot­tet för pro­gram­ar­be­te som ska stu­de­ra hur Broms­ten, Rin­ke­by och Tens­ta kan kopp­las ihop. Ett plan­ar­be­te kom­mer då ock­så att på­bör­jas för Broms­tens­glug­gen.

■ PRO­JEK­TET om­fat­tar cir­ka tu­sen nya bo­stä­der i Spång­a­da­len och Broms­tens­plug­gen. Bo­stä­der­na med till­hö­ran­de ser­vice och verk­sam­het ska in­te­gre­ra Broms­ten, Tens­ta och Rin­ke­by. En dag­vat­ten­damm pla­ne­ras ock­så i den söd­ra de­len av Spång­a­da­len för att av­las­ta Bäll­sta­ån.

foox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.