De un­der­vi­sar Rin­ke­bys ny­an­län­da

Ma­ri­an­ne Malm­berg och Jo­sep­hi­ne Thour­sie är två av lä­rar­na som un­der­vi­sar en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn i Rin­ke­by. De har va­rit an­ställ­da se­dan ja­nu­a­ri och upp­dra­get sträc­ker sig fram till som­ma­ren.

Vi i Kista - - FAMILJ - Ma­ria Ka­re­li­us

De bor­de få mer kon­takt med svens­ka jämn­å­ri­ga

ele­ver

Un­der­vis­ning­en sker i en fi­li­al till Rin­ke­by­sko­lan. Här ar­be­tar fem un­der­vi­san­de lä­ra­re varav fy­ra av dem egent­li­gen har gått i pen­sion.

– Man tyc­ker att man haft ro­li­ga jobb in­nan, men jag har ald­rig haft det så kul som med de här kil­lar­na, sä­ger Jo­sep­hi­ne Thour­sie, som är den en­da lä­ra­ren som in­te är pen­sio­när.

Ma­ri­an­ne Malm­berg har bland an­nat job­bat som lä­ra­re i Nors­borg i 30 år men gick i pen­sion för­ra året. När hon fick för­frå­gan från Ut­bild­nings­för­valt­ning­en om att un­der­vi­sa ny­an­län­da flyk­ting­barn tac­ka­de hon ja.

– Det är fan­tas­tiskt att träf­fa poj­kar­na. Man tänk­te in­nan man tog det här job­bet att det är en utmaning för att de bär väl­digt myc­ket med sig, det viss­te man om. Men vad de bär med sig, det har man ju in­te rik­tigt för­stått för­rän nu, sä­ger hon.

Samt­li­ga ele­ver i klas­sen är en­sam­kom­man­de poj­kar från Af­gha­nis­tan, 15 och 16 år gam­la, som bor i fa­mil­je­hem. To­talt 25 ele­ver som från ja­nu­a­ri, när un­der­vis­ning­en star­ta­de, har bli­vit ett sam­man­svet­sat gäng.

– Man kanske in­te ska ge­ne­ra­li­se­ra på det här sät­tet, men jag har ald­rig va­rit med om en grupp ele­ver som är så var­ma och om­tänk­sam­ma, sä­ger Jo­sep­hi­ne Thour­sie.

Ele­ver­nas ti­di­ga­re kun­ska­per och sko­ler­fa­ren­he­ter är va­ri­e­ran­de. En del har ald­rig gått i sko­la, någ­ra har gått någ­ra år på halv­tid me­dan vis­sa har gått i sko­la i åt­ta år. Ba­ra ett få­tal kan pra­ta eng­els­ka.

På grund av ele­ver­nas oli­ka kun­ska­per har lä­rar­na valt att ni­vågrup­pe­ra ele­ver­na. De som kan eng­els­ka lär sig ex­em­pel­vis svens­ka al­fa­be­tet myc­ket snab­ba­re.

– I dag kan vi sit­ta vid ma­ten och pra­ta och ges­ti­ku­le­ra och för­stå det vik­ti­gas­te. Men det är själv­klart att det är jät­te­myc­ket kvar.

Och skri­van­det är ju svårt, svens­ka språ­ket är svårt, sä­ger Ma­ri­an­ne Malm­berg.

För­u­tom att lä­ra sig språ­ket blir det myc­ket un­der­vis­ning i hur det svens­ka sam­häl­let fun­ge­rar. Det be­hövs ef­tersom det är stor skill­nad på det af­ghans­ka och det svens­ka sam­häl­let.

– Jag pra­tar gans­ka myc­ket om att det finns oli­ka fa­mil­je­kon­stel­la­tio­ner i Sve­ri­ge. Man kan va­ra två mam­mor och två pap­por. Jag och min man har de­lat li­ka på för­äld­ra­le­dig­he­ten och det tyc­ker ele­ver­na är helt bi­sarrt att han är hem­ma med vår be­bis, be­rät­tar Jo­sep­hi­ne Thour­sie.

Ef­ter som­ma­ren är det dags för poj­kar­na att kom­ma ut i den rik­ti­ga sko­lan. Hit­tills har de un­der skol­ti­den va­rit se­pa­re­ra­de från svens­ka ele­ver, trots att un­der­vis­nings­lo­ka­len lig­ger all­de­les

in­till Rin­ke­by­sko­lan.

– Det blir ju en klick för sig. De bor­de få mer kon­takt med svens­ka jämn­å­ri­ga ele­ver, sä­ger Ma­ri­an­ne Malm­berg.

FO­TO: MA­RIA KA­RE­LI­US

LÄ­RA­RE. Ma­ri­an­ne Malm­berg och Jo­sep­hi­ne Thour­sie un­der­vi­sar ny­an­län­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.