MER Ny­an­län­das skol­gång

Vi i Kista - - FAMILJ -

■ LÄ­RA­REN Su­he­er She­rif har skri­vit en ma­gis­terupp­sats om hur per­so­ner med ut­o­meuro­pe­isk bak­grund be­skri­ver sin skol­gång. Re­sul­ta­tet vi­sar föl­jan­de:

■ PUNKT 1: För­be­ran­de klas­ser, där ny­an­län­da ele­ver är åt­skil­da från den öv­ri­ga sko­lan, bi­drar till ma­te­ri­ell, fy­sisk och men­tal seg­re­ga­tion.

■ PUNKT 2: In­for­ma­tion och kun­skap om hur sko­lan fun­ge­rar samt vil­ka rät­tig­he­ter man har är vik­tigt.

■ PUNKT 3: Mö­ten med be­ty­del­se­ful­la per­so­ner, ex­em­pel­vis en en­ga­ge­rad lä­ra­re, har en stor del i hur ny­an­län­da ele­ver kla­rar sko­lan.

foox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.