MER Ett po­li­tiskt be­slut

Vi i Kista - - KULTUR -

VID SITT SAMMANTRÄDE den 11 ju­ni 2015 gav en enad stads­dels­nämnd, på för­slag av Ole-Jör­gen Pers­son m.fl. (M) och Bengt Por­se­by (FP) stads­dels­för­valt­ning­en i upp­drag att be­re­da svar på en skri­vel­se med öns­ke­mål om att nämnd och för­valt­ning tar an­svar för att ar­ran­ge­ra na­tio­nal­dags­fi­ran­de i stads­de­len. I do­ku­men­tet står att ”Syf­tet är att öka in­teg­ra­tio­nen och stär­ka ge­men­ska­pen bland in­vå­nar­na. För­valt­ning­en be­dö­mer att ett na­tio­nal­dags­fi­ran­de i stads­de­len lig­ger i lin­je med på­gåen­de de­mo­kra­ti­ut­veck­lingsupp­drag och fö­re­slår att sam­ord­ning och pla­ne­ring av eve­ne­mang­et ut­förs av för­valt­ning­ens kul­tur­sam­ord­na­re och det ci­vi­la rå­det.”

FÖR­VALT­NING­ENS fo­kus lig­ger på att sam­ord­na de­mo­kra­ti­främ­jan­de in­sat­ser och hö­ja val­del­ta­gan­det i stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.