Jonas Sjöstedt be­möt­te kri­ti­ken i Kis­ta träff

Många hän­der i luf­ten när Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jonas Sjöstedt be­sök­te Kis­ta för­ra vec­kan. Un­der ett ar­range­mang an­ord­nat av Afro­s­vens­kar­nas riks­för­bund, So­ma­lis­ka pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen i Skå­ne och So­ma­lis­ka röster, be­möt­te Sjöstedt kri­ti­ken kring Ami­neh

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FO­TO: IDA NIL­SING Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se

Bå­de Jär­va­bor och folk från and­ra de­lar av stan ha­de kom­mit för att frå­ga ut Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jonas Sjöstedt (V) som be­sök­te Kis­ta i för­ra vec­kan. Mö­tet var det tred­je i ra­den med svensk-so­ma­li­er se­dan kon­flik­ten kring riks­dags­le­da­mo­ten Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V) blos­sa­de upp i slu­tet april.

Sve­ri­gesa­len i Kis­ta träff är fylld till bred­den och många hän­der är i luf­ten, bå­de de som vill ta­la och de som fil­mar med si­na mo­bil­te­le­fo­ner. Längst fram står Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jonas Sjöstedt och Christi­na Höj Larsen, par­ti­ets ta­les­per­son i mi­gra­tion, in­klu­de­ring och an­ti­ra­sism.

Ar­ran­gö­rer var Afro­s­vens­kar­nas riks­för­bund, So­ma­lis­ka pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen i Skå­ne och So­ma­lis­ka röster. I in­bju­dan till even­tet stod att ”all­män­he­ten ska kun­na få svar på frå­gor om hur Väns­ter­par­ti­et kom­mer att re­a­ge­ra mot riks­dags­le­da­mo­ten Ami­neh Ka­ka­ba­veh som fi­gu­re­rat i media (...) ef­ter att ha de­lat en afro­fo­bisk vi­deo pro­du­ce­rad av hö­gerex­tre­ma Nor­disk ung­dom.”

Hon tog bort fil­men, ”men det har va­rit svårt att upp­fat­ta det som att hon kän­ner nå­gon verk­lig ång­er”, står det i in­bjud­nings­tex­ten.

Och Jonas Sjöstedt hål­ler med. Han sä­ger att han är osä­ker på om ur­säk­ten verk­li­gen var är­lig, vil­ket lett till att par­ti­et och Ami­neh Ka­ka­ba­veh be­stäm­de att hon skul­le ta en ”ti­me­out” un­der maj och då in­te äg­na sig åt ut­åt­rik­tat ar­be­te. Nå­got som många re­a­ge­ra­de på.

Är det oli­ka reg­ler för vad som ac­cep­te­ras ut­åt och in­åt i par­ti­et?

– Vi vill att hon ska lä­ra, in­te ba­ra be om ur­säkt, sä­ger Jonas Sjöstedt ef­ter frå­gestun­den.

Jonas Sjöstedt fick fle­ra gång­er un­der­stry­ka att Väns­ter­par­ti­et är en an­ti­ra­sis­tisk or­ga­ni­sa­tion.

Vi sågs se­nast i Hus­by träff och jag frå­ga­de då hur det kän­des att de­la ut ”Ab­dipri­set”, nu mås­te jag frå­ga dig hur det känns att stå här i Kis­ta och be­hö­va för­kla­ra att Väns­ter­par­ti­et är en an­ti­ra­sis­tisk or­ga­ni­sa­tion.

– Det känns vik­tigt just ef­tersom det ifrå­ga­satts.

I an­slut­ning till del­ning­en

av fil­men skrev även Ami­neh Ka­ka­ba­veh ”Grat­tis Sve-

ri­ge till en eta­ble­rad Isla­misk stat och ut­ro­pad Ka­li­fat snart i fler för­or­ter” och många an­såg att Ka­ka­ba­veh un­der en läng­re tid äg­nat sig åt att misskre­di­te­ra för­or­tens in­vå­na­re.

– Vem har rät­ten att de­fi­ni­e­ra mig som en för­tryckt kvin­na på grund av min et­ni­ci­tet och min slö­ja?! Jag har all rätt att be­stäm­ma över mig själv, sa Lei­la Ab­di Is­haq från Skär­hol­men.

Ami­neh Ka­ka­ba­veh är ord­fö­ran­de för or­ga­ni­sa­tio-

nen ” Var­ken ho­ra el­ler ku­vad” och har be­skri­vit köns­segre­ga­tion och he­ders­för­tryck i för­or­ter och på mö­tet fanns ock­så de som för­sva­ra­de hen­nes ar­be­te.

– Jag kän­ner Ami­neh Ka­ka­ba­veh se­dan många år till­ba­ka och vi dö­mer nå­gon som in­te finns här, hon bor­de fin­nas här! Vi käm­par mot fun­da­men­ta­lis­ter, in­te mot mus­li­mer. När man har bett om ur­säkt, så bor­de man ge hen­ne en chans, sa en per­son.

Fle­ra mö­tes­del­ta­ga­re ut­tryck­te att de sak­na­de Ami­neh Ka­ka­ba­veh där.

– Jag tyc­ker att det har va­rit en bra möj­lig­het att få kom­ma hit och stäl­la frå­gor. Jonas Sjöstedt har gjort sitt bäs­ta, men det är synd att in­te Ami­neh är här, sa Ji­han Mo­ha­med från Tens­ta.

Just den­na da­gen hand­la­de det om Ami­neh Ka­ka­ba­veh, men frå­gan är stör­re än hur en per­son har age­rat.

– Min fru­stra­tion hand­lar om sam­häl­let i stort. Jag har trött­nat på att föl­ja me­di­er­na på grund av att allt som är då­ligt, som kri­mi­na­li­tet, ar­bets­lös­het och ojäm­lik­het, nu­me­ra il­lu­stre­ras med bil­der av so­ma­li­er. Sär­skilt de se­nas­te åren har det bli­vit tyd­ligt att so­ma­li­er får stå för allt som går snett i in­teg­ra­tio­nen, det gäl­ler mig och mi­na barn, al­la vi som är so­ma­li­er, mus­li­mer och af­ri­ka­ner. Jag öns­kar att det fanns ett ord som be­skri­ver min fru­stra­tion nu för ord räc­ker in­te att be­skri­va hur fruk­tans­värt arg och kränkt jag kän­ner mig, sa Lei­la Ab­di Is­haq.

FRÅ­GOR. Jonas Sjöstedt (V) och Christi­na Höj Larsen (V) bland vif­tan­de hän­der på ett mö­te i Kis­ta i för­ra vec­kan.

FO­TO: PRI­VAT

Lei­la Ab­di Is­haq.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.