In­te ett van­ligt jobb

Vi i Kista - - HEJ KISTA - KRÖ­NI­KAN Re­por­ter Ida Nil­sing

Förs­ta gång­en jag be­sök­te Tens­ta var för att skri­va om en per­son som vun­nit pris för sitt ar­be­te med ung­do­mar. Lät som ett van­ligt jobb, jag tog blå lin­jen och träf­fa­de Sa­mir Sabri. Det var in­te van­ligt.

Hans histo­ria – om hur hans pap­pa mör­da­de hans styv­mam­ma och se­dan tving­a­de ho­nom, då 15 år, att ta på sig mor­det – är om­ska­kan­de. Sa­mir bör­ja­de se­dan själv be­gå brott, men vän­de och blev en vik­tig kraft mot kri­mi­na­li­tet.

Jag minns det etis­ka di­lem­mat: Kun­de man skri­va att han var oskyl­dig då det fanns en fäl­lan­de dom?

Nej. Men ar­be­tet med ung­do­mar­na kun­de ing­en ta ifrån ho­nom. Se­nast jag träf­fa­de Sa­mir var i Svea hov­rätt i april, då han fick ve­ta att hans res­nings­an­sö­kan bli­vit be­vil­jad. På väg ut från rät­ten då, träf­fa­de jag på en kil­le som un­der lång tid sut­tit häk­tad för ett mord han in­te be­gått.

Jag be­rät­ta­de om Sa­mir – och minns hans för­vå­na­de blick när han för­stod att till och med en som sam­häl­let dömt på för­hand, kan bli frikänd i ef­ter­hand.

I vec­kan med­de­la­de åkla­ga­ren att han läg­ger ner åta­let. Ef­ter 30 år är Sa­mir en for­ma­li­tet från fri, och di­lem­mat är löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.