Sve­ri­ges förs­ta imam­ut­bild­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

I höst star­tar Sve­ri­ges förs­ta imam­ut­bild­ning. Kis­ta folk­hög­sko­la står bakom ut­bild­ning­en.

Ab­dul­ka­der Ha­bib, rek­tor på sko­lan sä­ger till Sve­ri­ges ra­dio att ut­bild­ning­en är ef­ter­läng­tad och kom­mer att gö­ra att per­so­ner tving­as åka till Mel­la­nöstern för att få ut­bild­ning­en. – Be­ho­vet är stort och nu är det många lek­män som le­der de fles­ta mus­lims­ka för­sam­ling­ar. Så det krävs att det finns män­ni­skor ut­bil­da­de i Sve­ri­ge och har bå­de det svens­ka per­spek­ti­vet och ock­så det mus­lims­ka kun­nan­det. Un­der­vis­ning­en kom­mer bland an­nat hand­la om islamsk te­o­lo­gi och le­dar­skap. För­hopp­ning­en är att de stu­de­ran­de ska kun­na gö­ra prak­tik ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.