Hus­by-event mot vål­det

Vi i Kista - - NYHETER -

För­ra lör­da­gen stod fle­ra sto­ra stjär­nor på scen i Hus­by. Syf­tet med ar­range­mang­et var att ska­pa ge­men­skap och sam­ling mot vål­det.

– Det är den sto­ra frå­gan nu, sä­ger Ar­man Par­gar, en av de unga ar­ran­gö­rer­na.

Fi­ness, Kum­ba och An­sie Brown var de tre sto­ra af­fisch­nam­nen när Frys­hu­set Hus­by och Even­te­vo­lu­tion (en ny­star­tad verk­sam­het in­om Frys­hu­set), samt Re­actor, bjöd in till ett gra­tis event mot våld. Dess­utom kom fle­ra lo­ka­la ar­tis­ter och en po­et.

Ar­man Par­gar, 18, från Hus­by, trai­nee på Lug­na ga­tan och en del av Even­te­vo­lu­tion, var en av dem som var med och ar­ran­ge­ra­de.

Hur kom­mer sig att du var med och gjor­de det här?

– Det är folk som har dött och som har rå­kat il­la ut, folk i vår ål­der. Det har va­rit fle­ra så­da­na gre­jer och vi har pra­tat myc­ket om det. Vi ser dessvär­re in­te att det blir nå­gon skill­nad, så vi mås­te gö­ra nå­got själ­va! Tan­ken är att vi gör ett event, häm­tar folk från or­ten och ska­par en sam­hö­rig­het, sä­ger han.

Med Mi­chael Otabb på Frys­hu­set som men­tor ha­de ung­do­mar­na pla­ne­rat even­tet. Sex per­so­ner som job­ba­de in­ten­sivt med ar­range­mang­et.

– Vi har ringt, bo­kat, fix­at sce­nen, pra­tat med tid­ning- ar och spri­dit in­for­ma­tion via so­ci­a­la me­di­er.

Och även om de främst vän­de sig till unga, var al­la åld­rar väl­kom­na.

Var det svårt att få med ar­tis­ter­na?

– Vi frå­ga­de ar­tis­ter som vi vet kan re­la­te­ra till äm­net, och de var med och ställ­de upp.

Rap­pa­ren Fi­ness från Häs­sel­by var ex­em­pel­vis ny­li­gen med i pro­gram­met ”Lyck­li­ga ga­tan” på TV4 och de­la­de sin be­rät­tel­se om när hans bror blev mördad.

Kän­ner du själv nå­gon som drab­bats?

– De har va­rit i vå­ra åld­rar och folk har pra­tat om det he­la ti­den. Det är den sto­ra frå­gan nu, ar­bets­lös­het och att folk blir skjut­na.

Har du själv någ­ra kon­kre­ta för­slag på vad som bor­de gö­ras?

– Jag vet in­te vad jag ska sä­ga, det finns så myc­ket sa­ker. Från små till sto­ra, men med det­ta vill vi i al­la fall ska­pa sam­hö­rig­het och ge­men­skap, mot vål­det och gö­ra en grej för or­ten.

Och med störs­ta san­no­lik­het kom­mer det att bli fle­ra event fram­ö­ver, än­nu stör­re till och med, om det går att få fler sam­ar­bets­part­ners. Och al­la unga från Hus­by, Kis­ta, Akal­la är väl­kom­na att va­ra med och ar­ran­ge­ra events fram­ö­ver.

Ida Nil­sing

FO­TO: EVEN­TE­VO­LU­TION

FÖRBEREDDE. Ar­ran­gö­rer­na job­ba­de till­sam­mans för att fixa scen, spri­da in­for­ma­tion och pra­ta med tid­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.