35 döm­da för knark­han­del

Vi i Kista - - NYHETER -

I ok­to­ber för­ra året slog po­li­sens Fe­nix­grupp till mot knark­han­deln i Hus­by cent­rum ef­ter en lång tids spa­nings­ar­be­te. I mån­dags föll do­men mot 35 per­so­ner, al­la mel­lan 20 och 25 år gam­la och hem­ma­hö­ran­de i Hus­by. Fy­ra per­so­ner döms till fäng­el­se för grovt nar­ko­ti­kabrott, två per­so­ner döms till fäng­el­se för med­hjälp och 29 per­so­ner döms till dags­bö­ter för nar­ko­ti­ka­in­ne­hav. En per­son döms ock­så för va­pen­brott.

Po­li­sen har ge­nom av­lyss­ning, över­vak­nings­fil­mer och spa­ning kun­nat vi­sa på att knark­han­deln var or­ga­ni­se­rad. Al­la in­blan­da­de ne­kar dock till att ha in­gått i nå­gon form av or­ga­ni­sa­tion.

G IN LS NI A ID : TO FO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.