Ham­za in­för de­bu­ten i MMA

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Den fjär­de ju­ni gör Rin­ke­by­so­nen Ham­za Bou­gam­za de­but i MMA­ring­en. Han har vun­nit det mesta man kan vin­na in­om thai­box­ning och nu vän­tar näs­ta ut­ma­ning. En stjärnspäc­kad SFN­ga­lan i Sol­na­hal­len. Och 25-åring­en har höga för­vänt­ning­ar

– Jag är jäv­ligt spänd fak­tiskt. Men det ska bli rik­tigt ro­ligt att få täv­la fram­för folk som he­jar på en, sä­ger han.

Fler­ta­let SM-guld och en VM-ti­tel i thai­box­ning. Ham­za Bou­gam­za har va­rit do­mi­nant i thai­box­ning­en, men nu vän­tar allt­så MMA för ho­nom.

Det finns bå­de lik­he­ter och skill­na­der mel­lan de bå­da kamp­spor­ter­na, och Ham­za har trä­nat ex­tremt hårt in­för de­bu­ten.

– Just nu är jag gans­ka trött. Jag kän­ner mig näs­tan li­te över­trä­nad. Jag har kört runt tre pass om da­gen och det tär såklart på krop­pen. Sär­skilt när man mås­te va­ra nog­grann med vik­ten ock­så, sä­ger han.

För­be­re­del­ser­na är un­ge­fär de­sam­ma som in­för thai­box­ning. Man väger in sig da­gen in­nan, det är in­ter­vju­er och ”sta­re­down” med mot­stån­da­ren. Det gäl­ler att ha full fo­kus på det man ska gö­ra för att lyc­kas.

SFN-ga­lan är en pre­stige­full ga­la som loc­kar de all­ra bäs­ta. Publi­ken har många grym­ma figh­ter att vän­ta sig.

– Jag tyc­ker nog den här ga­lan är den bäs­ta ge­nom ti­der­na. Det kom­mer bli grymt. Al­la täv­lan­de är rik­tigt duk­ti­ga och det har in­te va­rit så här många bra med sam­ti­digt in­nan, sä­ger 25-åring­en från Rin­ke­by.

Kamp­sport är stort värl­den över och det har va­rit en hel del täv­ling­ar ut­om­lands för ho­nom. Han på­pe­kar dock att det är nå­got spe­ci­ellt med att täv­la på hem­ma­plan.

– Det är det bäs­ta man kan upp­le­va. Stö­det kom­mer bli enormt vik­tigt. Det ger ex­tra ener­gi när kom­pi­sar, fa­milj och and­ra he­jar på en här i Stock­holm.

Det finns en del skill­na­der med MMA jäm­fört med thai­box­ning. Nå­got att tän­ka på in­för pre­miä­ren.

– Man mås­te ha tyng­den mot mar­ken på ett an­nat sätt. An­nars går man i bac­ken di­rekt. Sen så får man även slåss på mar­ken, in­te ba­ra stå­en­de som det är i thai­box­ning. Det är li­te tuf­fa­re, kon­sta­te­rar Ham­za.

Jag sik­tar all­tid på vinst.

An­led­ning­en till att Ham­za Bou­gam­za väl­jer att sad­la om och by­ta sport sta­vas ut­ma­ning.

– Jag äls­kar ut­ma­ning­ar. Det är det som dri­ver mig fram­åt att he­la ti­den hit­ta nya sa­ker som trig­gar en. Det är där­för jag ska ge mig på MMA nu.

All trä­ning den se­nas­te ti­den är för den här täv­ling­en. Det är som­ma­rens sto­ra hän­del­se, in­nan han kan fo­ku­se­ra på an­nat.

– Det är den här täv­ling­en jag sli­tit för. Det är nu jag ska le­ve­re­ra. Sen får jag släp­pa täv­lings­in­stink­ten li­te. Det är ra­ma­dan, då jag ska fas­ta. Då får man dra ner li­te på trä­ning­en och fo­ku­se­ra mer på tek­nik och så­dant som in­te är li­ka fy­siskt krä­van­de. Sen blir det li­te semester in­nan jag åter­går till den hår­da trä­ning­en.

Trots hans kor­ta er­fa­ren­het av MMA så har den mål­med­vet­na id­rotts­man­nen sik­tet in­ställt.

– Jag ska vin­na. Jag sik­tar all­tid på vinst oav­sett vad jag stäl­ler upp i. Mi­na chan­ser är gans­ka bra, av­slu­tar Ham­za. Au­gust Spång­berg

FOTO:AN­DERS EK­STRÖM, ARKIV

UT­MA­NING­EN. ”Jag äls­kar ut­ma­ning­ar. Det är det som dri­ver mig fram­åt Det är där­för jag ska ge mig på MMA nu”, sä­ger Ham­za om sport­by­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.