Sve­ket mot för­or­ten

Vi i Kista - - SIDAN 1 - FOTO: MOSTPHOTOS

Jag för­står grun­den till var­för bar­nen och ung­do­mar­na i Stock­holms för­or­ter Tens­ta och Rin­ke­by ploc­kar upp den där ste­nen och kas­tar den mot sam­häl­let.

Vå­ra po­li­ti­ker skrat­tar och låt­sas som att de bryr sig om oss. Me­dan ung­ar­na i för­or­ten kän­ner ång­es­ten strä­va in i sjä­len och sjung­er Jaf­far byn i sin låt ”för­gif­ta­de ro­sor”.

Utan­för­skap, miss­tro, våld och seg­re­ga­tion är ba­ra någ­ra ord som be­skri­ver pro­ble­ma­ti­ken i Stock­holms för­or­ter Tens­ta och Rin­ke­by.

Många barn och ung­do­mar kän­ner ett utan­för­skap i vårt sam­häl­le. Jag för­står var­för des­sa bar­nen och ung­do­mar­na kän­ner ils­ka. Jag för­står grun­den till var­för de kan ploc­ka upp den där ste­nen och kas­tar den mot sam­häl­let.

Des­sa barn och ung­do­mar i Stock­holms för­or­ter Tens­ta och Rin­ke­by blir stämp­la­de som bråk­sta­kar och kri­mi­nel­la av sam­häl­let, po­li­ti­ker, po­li­ser och myn­dig­he­ter. När de i själ­va ver­ket ba­ra är barn och ung­do­mar som vill bli sed­da, som vill bli hör­da och som vill kän­na sig som en del av sam­häl­let. Utan­för­ska­pet i Stock­holms för­or­ter Tens­ta och Rin­ke­by sät­ter spår. Det krävs här och nu att po­li­ti­ker, myn­dig­he­ter och sam­häl­let gör en för­änd­ring på en po­li­tisk ni­vå.

De går in­te att blun­da för det som sker i det verk­li­ga li­vet. Un­der de se­nas­te må­na­der­na har många ut­sat­ta mam­mor för­lo­rat si­na sö­ner på ga­tan. Men vad gör sam­häl­let åt det? Var­för KRÄVS. ”Utan­för­ska­pet i Stock­holms för­or­ter Tens­ta och Rin­ke­by sät­ter spår. Det krävs här och nu att po­li­ti­ker, myn­dig­he­ter och sam­häl­let gör en för­änd­ring på en po­li­tisk ni­vå”, skri­ver sig­na­tu­ren Shamm i ett de­bat­tin­lägg.

bryr sig ing­en om oss för­orts­barn? Var­för ser ni ner på oss? Vi vill ock­så kun­na få le­va i fred och kän­na oss som en del av sam­häl­let.

Vi äls­kar in­te utan­för­ska­pet och mi­sä­ren, vi vill som al­la and­ra män­ni­skor kun­na få le­va i fri­het och trygg­het. Vi krä­ver att få va­ra en del av Sve­ri­ge. Slu­ta svart­må­la vår för­ort och bör­ja lyss­na på oss och ta oss på all­var.

Po­li­ti­ker, ni är väl­kom­na hit till Rin­ke­by och Tens­ta ock­så de da­gar det in­te ba­ra är våld och bi­lar som brin­ner. Jag lo­var att ni kom­mer att mö­ta män­ni­skor, pre­cis som er själ­va. Jag vill få Sve­ri­ge att för­stå att Rin­ke­by och Tens­ta in­te är som det sägs i me­di­er­na, det finns myc­ket mer än ba­ra brott, rån, miss­han­del och gangs­ters.

Ta oss på all­var.

Shamm, 16

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.