Tro­ligt­vis ba­ra bör­jan

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Pa­trik Ek­ström Re­por­ter

Härom­vec­kan med­de­la­de Stock­holms stad att de tit­tar på möj­lig­he­ten att byg­ga bo­stä­der i Spång­a­da­len. För­sla­get kom­mer väl in­te som nå­gon jät­teö­ver­rask­ning. Ar­gu­men­ten för att byg­ga är många. Det be­hövs fler bo­stä­der i Stock­holm. Kon­se­kven­ser­na av trång­bodd­he­ten i Jär­va­om­rå­det ska till ex­em­pel in­te un­derskat­tas. Ge­nom att be­byg­ga Spång­a­da­len kan den bar­riär som finns mel­lan Tens­ta, Rin­ke­by och Spånga ock­så över­bryg­gas.

Sam­ti­digt är Spång­a­da­len ett upp­skat­tat re­kre­a­tions­om­rå­de. Och det är in­te det en­da grön­om­rå­det som är i fa­ro­zo­nen. Även Jär­va­fäl­tet hål­ler på att nag­gas i kan­ten ge­nom te­rass be­byg­gel­sen över E18 och den pla­ne­ra­de be­grav­nings­plat­sen. Och det är tro­ligt­vis ba­ra bör­jan. Det bäs­ta med min, för­hål­lan­de­vis tek­nik­fria, upp­växt i Stock­holms för­or­ter var när­he­ten till na­tu­ren.

Jag tviv­lar på att min ny­föd­da son kom­mer att sä­ga sam­ma sak.

Nu kanske jag är pes­si­mis­tisk, men med den in­ställ­ning som finns bland po­li­ti­ker och en stor del av all­män­he­ten i dag är jag osä­ker på om na­tu­ren ens kom­mer att va­ra ett al­ter­na­tiv för ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.