MER Blue Li­ne News

Vi i Kista - - NYHETER -

Li­ne News är en del av ett nytt me­di­ai­ni­ti­a­tiv i Stock­holms nord­väst­ra för­or­ter, en plat­form där bli­van­de jour­na­lis­ter ges möj­lig­het att pub­li­ce­ra tex­ter, bil­der och vi­de­oklipp och få feed­back från folk som är re­dan eta­ble­ra­de i bran­schen. si­dan står Philip O’Con­nor, ir­ländsk jour­na­list, för­fat­ta­re och re­dak­tör som är bo­satt i Kis­ta se­dan 2002. är bland an­nat att vi­sa att al­la plat­sar i det mo­der­na me­di­a­land­ska­pet, samt att för­bätt­ra rap­por­te­ring­en från or­ten och där­med ge ”en mer run­dad och ny­an­se­rad bild av vad som hän­der här”. Philip O’Con­nors blog­gin­lägg på http://our­ma­nin­stock­holm.com

BLUE

BAKOM SYF­TET

LÄS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.