Pi­lot­pro­jekt för bil­li­ga hy­res­rät­ter i Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER - Pa­trik Ek­ström

Läg­re hy­ror och snab­ba­re pro­duk­tions­takt. Det är am­bi­tio­nen när Svens­ka bo­stä­der nu byg­ger hy­res­rät­ter på gam­la Bus­sen­hus­sko­lans tomt in­om ra­men för ett nytt kon­cept som kal­las för Stock­holms­hus.

Stock­holms stad tar si­na kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag till hjälp när de drar igång sin nya sats­ning på att byg­ga hy­res­rät­ter snabbt och bil­ligt – allt i syf­te att be­käm­pa bo­stads­bris­ten.

Upp till 5 000 bo­stä­der i des­sa så kal­la­de Stock­holms­hus pla­ne­ras över he­la sta­den.

Ett av två pi­lot­pro­jekt för­läggs i Tens­ta, när­ma­re be­stämt på Bus­sen­hus­sko­lans gam­la tomt.

Här har Svens­ka bo­stä­der pla­ner på att byg­ga sju punkt­hus med to­talt 170 hy­res­rät­ter och pla­ne­rad in­flytt­ning 2019.

Det är in­te ba­ra sta­den som ska tjä­na på att byg­ga snabbt och bil­ligt, även hy­res­gäs-

ter­na ska dra för­del av det nya kon­cep­tet i form av läg­re hy­ror.

– Vårt mål är att hy­res­ni­vån ska lig­ga i span­net

1 300-1 800 kro­nor per kvadrat­me­ter och år, vil­ket be­ty­der att en trea på 70 kvadrat kos­tar mel­lan 7 500 och 10 500 kro­nor i må­na­den, sä­ger bo­stads­bor­gar­rå­det Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V) till Da­gens Ny­he­ter.

FOTO: WHITE ARKITEKTER

SKISS. Hur de nya hu­sen på gam­la Bus­sen­hus­sko­lans tomt i Tens­ta kan se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.