AL­MA fi­ra­des i Hjuls­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Med mu­sik, po­e­si, pris­ut­del­ning och un­der­håll­ning och ut­ställ­ning fi­ra­des den år­li­ga AL­MA-fes­ten på Hjuls­ta grund­sko­la i tis­dags.

Un­der he­la vår­ter­mi­nen har ar­be­tet med AL­MA-pri­set på­gått på Hjuls­ta grund­sko­la, och i tis­dags var det dags för den sto­ra AL­MA-fes­ten, då sam­la­des lä­ra­re, för­äld­rar och ele­ver med fle­ra, för att till­sam­mans tit­ta på ele­ver­nas ar­be­ten.

Pri­set de­las ut till Astrid Lind­grens min­ne och är värl­dens störs­ta litteratur- pris för barn- och ung­doms­för­fat­ta­re.

I för­ra vec­kan be­sök­te pris­ta­ga­ren själv, Meg Ro­soff, Sve­ri­ge, och in­te minst Hjuls­ta. Där sam­ta­la­de hon med någ­ra av de äld­re ele­ver­na och lyss­na­de på en AL­MA-sång med egen-skri­ven text, fram­förd av fy­ror­na på sko­lan.

På sko­lans fest stod fy­ror­na åter på sce­nen och fram­för­de sam­ma sång.

Dess­utom fick Meg Ro­soff se vil­ket jobb som ele­ver­na lagt ner på att rita, skri­va och be­rät­ta sa­ker med an­knyt­ning till hen­ne och pri­set. Vis­sa ha­de skri­vit dik­ter, and­ra ri­tat.

Någ­ra av de yng­re ele­ver­na ha­de fun­de­rat kring vad Pip­pi ha­de gjort om hon kom­mit till Tens­ta, Hjuls­ta el­ler Rin­ke­by, till ex­em­pel ätit piz­za i Ali Ba­bas piz­ze­ria, hand­lat guld­kloc­kor för si­na guld­peng­ar, köpt en ham­bur­ga­re på Gott Gott Gril­len, och bu­sat li­te med po­li­ser­na ge­nom att läg­ga prutt­kud­dar på de­ras sä­ten i po­lis­bi­len. Ida Nilsing

FOTO: IDA NILSING

SÅNG. Fy­ror­na sjöng en egen AL­MA-sång.

PIP­PI-BE­SÖK. Om Pip­pi Långstrump be­sök­te Tens­ta och Hjuls­ta, vad skul­le hon ha gjort då? Det ha­de någ­ra av ele­ver­na fun­de­rat över.

RITA. Sa­mia, elev i års­kurs två, har ar­be­tat med ALMApri­set och sä­ger att hon gil­lar att rita.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.