MER Meg Ro­soff

Vi i Kista - - NYHETER -

■ ÅRETS AL­MA-pris­ta­ga­re he­ter Meg Ro­soff. Hon är för­fat­ta­re, född 1956 i Boston, USA. Hon bor och ver­kar i Lon­don se­dan många år. Ju­ryns mo­ti­ve­ring ly­der:

■ MEG Ro­soffs ung­doms­böc­ker ta­lar till bå­de käns­la och in­tel­lekt. På en gnist­ran­de pro­sa skri­ver hon om män­ni­skans sö­kan­de ef­ter me­ning och iden­ti­tet i en be­syn­ner­lig och bi­sarr värld. Hon läm­nar ald­rig lä­sa­ren obe­rörd. Ing­en bok är den and­ra lik i det­ta mo­di­ga och hu­mo­ris­tis­ka för­fat­tar­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.