Vid an­komst:

Vi i Kista - - BOSTAD - FOTO: IF

Gå ett varv runt hu­set och tit­ta ef­ter ska­dor el­ler in­brott.

Ta ett varv in­ne i hu­set in­nan vat­ten slås på för att le­ta ef­ter vat­ten el­ler fukt­ring­ar.

Sätt på vatt­net till hu­set lugnt och gå runt och tit­ta och lyss­na ef­ter läc­kage. Var ob­ser­vant de förs­ta tim­mar­na och lyss­na ef­ter su­san­de led­ning­ar.

Har du en mu­rad skor­sten? SOM­MAR­STU­GA. För att slip­pa otrev­li­ga över­rask­ning­ar och mins­ka ris­ker­na för pro­blem läng­re fram på sä­song­en är det vik­tigt att gö­ra en or­dent­lig vår­koll i so­mar­stu­gan.

nt­li­gen är vå­ren i full blom, och för många fri­tids­hus-äga­re är det dags för årets förs­ta be­sök i den ut­kyl­da men äls­ka­de stu­gan. Var­je år drab­bads de svens­ka fri­tids­hu­sen av ska­dor för to­talt om­kring 600 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt sta­tistik från Svensk För­säk­ring.

Brand- och vat­ten­ska­dor är van­li­gast och står för drygt två tred­je­de­lar av kost­na­der­na. Om­kring hälf­ten av al­la fri­tids­hus­ska­dor in­träf­far mel­lan ok­to­ber och april när många stu­gor står tom­ma.

slip­pa otrev­li­ga över­rask­ning­ar och mins­ka ris­ker­na för pro­blem läng­re fram på sä­song­en är det vik­tigt att gö­ra en or­dent­lig vår­koll av vat­ten­led­ning­ar och skor­sten in­nan man drar på för fullt i vat­ten­kra­nar och ka­mi­ner.

– Om det un­der den gång­na vin­tern ex­em­pel­vis upp­stått en spric­ka i ett rör på grund av ky­lan, så blir spric­kan snabbt en om­fat­tan­de vat­ten­ska­da om man slår på vatt­net in­nan man la­gat rö­ret. Men med enk­la me­del kan man fö­re­byg­ga och för­hin-

För att

dra att många av des­sa ska­dor upp­står, sä­ger Mats Lars­son, ska­de­in­spek­tör på för­säk­rings­bo­la­get If.

när man bör­jar vär­ma upp fri­tids­hu­set igen ge­nom att sät­ta på ele­ment och el­da i den öpp­na spi­sen, finns ock­så en ökad risk för brand.

Skor­ste­nen är kall och spric­ker lätt, och ska­de­djur kan ha gnagt på el­led­ning­ar el­ler an­nat och or­sa­kat kort­slut­ning. El­da där­för för­sik­tigt och med få ved­pin­nar i bör­jan, och gör en kon­troll av slad­dar och kab­lar in­nan du bör­jar an­vän­da dem. Och glöm in­te brand­skyd­det i stu­gan.

– Många har bra brand­skydd hem­ma i bo­sta­den, men glöm­mer kanske bort att det är li­ka vik­tigt i stu­gan. Jag re­kom­men­de­rar att du har brand­var­na­re, brand­filt och en 6 kg pul­ver­släc­ka­re i fri­tids­hu­set. Då blir du var­nad om det bör­jar brin­na, och har ock­så möj­lig­het att fak­tiskt släc­ka bran­den, av­slu­tar Mats Lars­son.

På vår­kan­ten,

Text: Eri­ka Lin­dén Jans­son El­da lugnt de förs­ta tim­mar­na så att den in­te spric­ker. Det kan i sin tur ska­pa risk för brand.

Tit­ta un­der disk­bän­ken om möss har va­rit in­ne och ha sam­ti­digt li­te koll på av­lopps­led­ning­ar från disk­ma­ski­nen. even­tu­ell fukt­på­ver­kan el­ler mö­gel­pro­blem.

Skaf­fa brand­var­na­re och brand­släc­ka­re till stu­gan om det in­te re­dan finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.