”GÅ DI­REKT TILL PUBLI­KEN”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nilsing

Kis­ta-jour­na­lis­ten Philip O´Con­nor har tap­pat tron på de sto­ra me­di­e­hu­sen. I ett in­lägg på sin blogg vän­der han på ste­ken i me­di­e­de­bat­ten ge­nom att be jour­na­lis­ter lå­ta bli att åka till för­or­ten.

Van­ligt­vis bru­kar folk be jour­na­lis­ter kom­ma of­ta­re till för­or­ten, och rap­por­te­ra mer. Philip O’Con­nor, jour­na­list bo­en­de i Kis­ta, gör tvärtom. I stäl­let för att be fler jour­na­lis­ter kom­ma – ber han dem att lå­ta bli.

”Vill ni fort­sät­ta så? Var­så­go­da. Men i så fall kom ald­rig hit nå­got mer.”

Med de or­den vän­de Kis­ta-jour­na­lis­ten Philip O’Con­nor ny­li­gen på ste­ken i me­di­e­de­bat­ten, i ett in­lägg pub­li­ce­rat på hans blogg.

– Jag har tap­pat hop­pet om de sto­ra me­di­e­hu­sen. Nar­ra­ti­vet är satt, Hus­by är ett pro­blem­om­rå­de, då kom­mer de po­si­ti­va sa­ker­na in­te fram. Me­di­er­na är otro­ligt snä­va, och rap­por­te­rar de, så hand­lar det om in­vand­ring och kra­val­ler, sä­ger han.

Blic­kar­na har fle­ra gång­er vänts mot Hus­by och and­ra by­ar runt Järva-fäl­tet på sista ti­den. I sam­band med sten­kast­ning mot po­lis och rädd­nings­tjänst, i sam­band med ett omdis­ku­te­rat par­ti­led­ar­be­sök, el­ler när nå­gon for­mu­le­rar ett upp­se­en­de­väc­kan­de po­li­tiskt för­slag, ex­em­pel­vis om ute­gångs­för­bud i vis­sa för­or­ter.

Men ock­så av att tv-team har ut­satts för at­tac­ker.

– Jag för­sva­rar ab­so­lut in­te ag­gres­si­vi­te­ten, sä­ger Philip O’Con­nor.

Sam­ti­digt kan han för­stå frustra­tio­nen.

Och själv har han ar­be­tat med tv-ka­me­ra i Hus­by när han rap­por­te­rat för Eu­ro­news och BBC, ut­an att det hänt nå­got.

– Det var jag och en kil­le som bor på Ber­gen­g­a­tan, vi har ald­rig haft någ­ra pro­blem. Folk kän­ner igen oss, sä­ger han.

Men Philip O’Con­nor på­pe­kar nå­got som kanske in­te så of­ta kom­mer fram – att det finns lo­ka­la jour­na­lis­ter, allt­så så­da­na som in­te ”åker ut” till för­or­ten – ut­an finns där he­la ti­den.

I blog­gin­läg­get skri­ver han:

”Och slu­ta er­bju­da piss­sum­mor för re­por­tage som jour­na­lis­ter här­i­från gör, som om de bor­de va­ra tack­sam­ma från smu­lor­na från ert pub­li­cis­tis­ka bord.”

Men han pe­kar ock­så på svå­rig­he­ten för nya jour­na­lis­ter att eta­ble­ra sig i bran­schen.

En­ligt O’Con­nor är det fler ini­ti­a­tiv un­der­i­från som be­hövs. Ett som han själv dri­ver är Blue Li­ne News.

– Vi star­ta­de en si­da för nya jour­na­lis­ter, Blue Li­ne News, med ny­hets­hän­del­ser kring blå lin­jen.

Blue Li­ne News är en platt­form där bli­van­de jour­na­lis­ter ges möj­lig­het att pub­li­ce­ra si­na tex­ter, bil­der och vi­de­oklipp och få feed­back från folk som är re­dan är eta­ble­ra­de i bran­schen.

– Det hand­lar om att ta tag i ap­pa­ra­ten själv och byg­ga eg­na ka­na­ler. Att ski­ta i de sto­ra och gå di­rekt till publi­ken själv. Kan vi rap­por­te­ra bra lo­kalt och ini­ti­e­rat, så kom­mer de sto­ra me­di­e­hu­sen att upp­täc­ka det, sä­ger han.

Jag har tap­pat hop­pet om de sto­ra me­di­e­hu­sen.

FOTO: JO­A­KIM BERNARDO

FOTO: JO­A­KIM BERNARDO

KA­ME­RA. ”Det var jag och en kil­le som bor på Ber­gen­g­a­tan, vi har ald­rig haft någ­ra pro­blem. Folk kän­ner igen oss.” Philip O´Con­nor om att job­ba med tv-ka­me­ra i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.