”Up­pen­bart att de in­te är över­ens”

Röd­grönt sam­ar­be­te i Spånga-Tens­ta döms ut: Oe­nig­he­ten i ma­jo­ri­te­ten blev tyd­lig un­der se­nas­te stads­dels­nämndsmö­tet i Spånga-Tens­ta. Vid två till­fäl­len res­te sig de röd­grö­na upp för att pra­ta ihop sig in­nan be­slut kun­de tas. ”Ing­et kons­tigt”, en­ligt MP. ”

Vi i Kista - - NYHETER - Sofia White

”Det vik­ti­gas­te för mig är att hål­la ihop ma­jo­ri­te­ten och nå enig­het i be­slu­ten. Och det lyc­ka­des vi med. I en le­van­de de­mo­kra­ti dis­ku­te­rar man.” Awad Her­si (MP)

”Följ­der­na blir att det po­li­tis­ka ar­be­tet för­se­nas. Be­slut som mås­te tas, tas för sent.” Ole-Jör­gen Pers­son (M)

Un­der det se­nas­te mö­tet i stads­dels­nämn­den väck­tes åter­i­gen frå­gan om hur väl­ol­jat det röd­grö­na sam­ar­be­tet egent­li­gen är. Vid två till- fäl­len un­der mö­tet be­gär­de le­da­mö­ter in­om den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten pa­us, en ajour­ne­ring, för att pra­ta ihop sig bakom gar­di­nen.

– Ajour­ne­ring­ar­na vi­sar att ma­jo­ri­te­ten har så svårt att kom­ma över­ens att de in­te ens kan döl­ja det på ett mö­te. Jag har in­te sett nå­got så­dant un­der mi­na år i po­li­ti­ken, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M).

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP) tyc­ker in­te att dis­kus­sio­ner­na är ett hin­der, så länge ma­jo­ri­te­ten når ett be­slut.

– Det vik­ti­gas­te för mig som ord­fö­ran­de är att hål­la ihop ma­jo­ri­te­ten och nå enig­het i be­slu­ten. Och det lyc­ka­des vi med. I en le­van­de de­mo­kra­ti dis­ku­te­rar man, sä­ger Awad Her­si.

Fun­ge­rar sam­ar­be­tet in­om ma­jo­ri­te­ten bra, ja el­ler nej?

– Vi är oli­ka par­ti­er och vi har oli­ka åsik­ter, sä­ger Awad Her­si.

Vid nämnd­mö­tet be­gär­de op­po­si­tio­nen om­röst­ning om att av­bry­ta pla­ner­na på en graf­fiti­vägg i stads­de­len. Men för­sla­get rös­ta­des ned av ma­jo­ri­te­ten.

– Jag kan dock hål­la med om att det va­rit en olyck­lig pro­cess kring väg­gen, sä­ger Sus An­ders­son (MP), le­da­mot, som ti­di­ga­re be­gärt att frå­gan om graf­fiti­väg­gen ska tas upp i nämn­den in­nan nå­gon ny bygg­lov­san­sö­kan skic­kas in.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, vill in­te sva­ra på frå­gor om var­för de be­gär­de ajour­ne­ring i sam­band med frå­gan.

– Jag vill in­te kom­men­te­ra det. Inga kom­men­ta­rer, sä­ger Me­ci­de Gü­le­nay (S).

Un­der mö­tet kom ock­så Sus An­ders­son (MP) med ett helt eget för­slag gäl­lan­de Tens­ta mark­nad.

Vad hand­la­de det om?

– Den vä­sent­li­ga skill­na­den mot för­valt­ning­ens för­slag var att jag vil­le bord­läg­ga för­sla­get om re­vi­sion av åter­rap­por­te­ring av ti­di­ga­re mark­na­der. Det för­sla­get var vi över­ens om i he­la nämn­den. In­nan vi fat­tar ett be­slut om re­vi­sion be­hö­ver vi sä­ker­stäl­la att vi in­te be­ta­lar en mas­sa peng­ar för att få ve­ta det vi re­dan vet, näm­li­gen att åter­rap­por­te­ring­en in­te mot­sva­ra­de det vi bett om, sä­ger Sus An­ders­son.

– Ba­ra det att en en­skild per­son i ma­jo­ri­te­ten läg­ger fram ett eget för­slag till be­slut, det sä­ger någon­ting, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M) om sa­ken.

Vil­ka följ­der kan en splitt­ring i ma­jo­ri­te­ten få?

– Följ­der­na blir att det po­li­tis­ka ar­be­tet för­se­nas. Be­slut som mås­te tas, tas för sent, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M).

Stads­dels­nämn­den i Spånga-Tens­ta träf­fas cir­ka en gång i må­na­den för att ta be­slut som styr stads­dels­för­valt­ning­ens ar­be­te.

Un­der det se­nas­te mö­tet på Tens­ta träff i maj bad le­da­mö­ter i ma­jo­ri­te­ten om ajour­ne­ring vid två till­fäl­len. Un­der en ajour­ne­ring tar po­li­ti­ker­na pa­us för att pra­ta ihop sig.

Nor­malt sett träf­fas den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten och pra­tar ihop sig in­för stads­dels­nämndsmö­te­na för att för­säk­ra sig om att man är över­ens – el­ler in­te – om hur man tän­ker rös­ta.

FOTO: SOFIA WHITE

TOMT. Vid två till­fäl­len blev det tomt på ma­jo­ri­te­tens sto­lar i nämn­den när de röd­grö­na le­da­mö­ter­na kräv­de ajour­ne­ring för att pra­ta ihop sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.