Akal­la­bo ny ord­fö­ran­de

Vi i Kista - - NYHETER -

Riks­dags­le­da­mo­ten och Akal­la­bon An­ders Ös­ter­berg har idag bli­vit vald till för­bunds­ord­fö­ran­de för Unga Ör­nar. An­ders har un­der fle­ra år dri­vit fri­tids­ak­ti­vi­te­ter som de­mo­kra­ti­och sim­sko­lor för barn i Akal­la och Hus­by.

– I Sve­ri­ge har vi ut­ma­ning­ar med ökad ojäm­lik­het, trots att vi vet att jäm­li­ka barn le­ka bäst. Vi vet att i ett land där al­la män­ni­skor har li­ka vär­de och rätt finns det ing­et ut­rym­me för ra­sis­ter el­ler de­ras vär­de­ring­ar, där­för kom­mer Unga Ör­nar att en­ga­ge­ra sig hårt i an­ti­ra­sism.

– Tryg­ga och jäm­li­ka män­ni­skor blir in­te fa­scis­ter. Al­la barn har rätt till en ak­tiv fri­tid, i Unga Ör­nar kom­mer vi att star­ta fler de­mo­kra­tisko­lor, så att fler barn får möj­lig­het att ve­ta och lä­ra till­sam­mans hur man kan på­ver­ka i sam­häl­let, sä­ger An­ders Ös­ter­berg i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: PRI­VAT

An­ders Ös­ter­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.