I mån­dags fi­ra­des na­tio­nal­da­gen på fle­ra plat­ser i Jär­va. På Eg­ge­by gård in­tog många väl­kän­da namn sce­nen. Av­slut­nings­vis var det dags för Cher­rie att fram­trä­da.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ekström

Cher­rie av­slu­ta­de na­tio­nal­dags­fi­ran­det

Fler po­li­ser och ord­ning, men även sats­ning­ar på sko­la, jobb och väl­färd. Det lo­va­de in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S) när han höll tal i Rin­ke­by på na­tio­nal­da­gen:

– Sko­lan i Rin­ke­by ska va­ra pre­cis li­ka bra som i nå­gon an­nan del av Stock­holm.

Inte mind­re än tre na­tio­nal­dags­fi­ran­den ar­ran­ge­ra­des i Jär­va­fäl­tet på mån­da­gen.

Bar­nen var i fo­kus vid na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Akal­la by och på Eg­ge­by gård. På Rin­ke­by torg hand­la­de det mer om po­li­tik.

Störst fo­kus låg på in­ri­kesmi­nis­tern Anders Yge­mans tal.

Han bör­ja­de med att kom­men­te­ra ett ut­spel från Krist­de­mo­kra­ter­na härom­vec­kan om att po­li­sen bör få an­vän­da el­pi­sto­ler, gum­mi­ku­lor och vat­ten­ka­no­ner vid de­mon­stra­tio­ner.

– Vet ni att vi fak­tiskt har en vat­ten­ka­non i Sve­ri­ge. Vet ni var den står? På mu­se­um. Den har ald­rig an­vänts. Jag tänk­te för­sö­ka fö­ra en po­li­tik så att den stan­nar där.

Där­ef­ter påmin­de han om Sve­ri­ges för­flut­na.

– När vi i dag har den högs­ta till­väx­ten i Nor­den, så kan det va­ra lätt att glöm­ma att Sve­ri­ge för ba­ra 150 år se­dan var ett ut­fat­tigt land med en enorm ut­vand­ring. Då läm­na­de en och en halv mil­jon svens­kar Sve­ri­ge för att fin­na lyc­kan i USA.

Yge­man sa att han fort­fa­ran­de är stolt över Sve­ri­ge, men att han upp­le­ver att svens­ka vär­de­ring­ar gått för­lo­ra­de de se­nas­te de­cen­ni­er­na: sam­man­håll­ning­en, öp­pen­he­ten och till­tron till det ge­men­sam­ma.

Och värst har den här ut­veck­ling­en drab­bat för­or­ter­na, an­ser han.

– När vi gör trygg­hets­un­der­sök­ning­ar så sä­ger män­ni­skor över he­la Sve­ri­ge att de bli­vit tryg­ga­re – he­la Sve­ri­ge för­u­tom för­or­ter­na. Det mås­te vi ta på störs­ta all­var. För att få den här trygg­he­ten så mås­te brotts­lig­he­ten tryc­kas till­ba­ka. Vi ska bry­ta ut­veck­ling­en här i Rin­ke­by med fler po­li­ser, med att byg­ga en ny po­lis­sta­tion med över 200 po­li­san­ställ­da, snab­ba­re lag­fö­ring och tyd­li­ga­re på­följ­der.

Det räc­ker dock inte att ba­ra ge sig på symp­to­men, me­nar Yge­man.

– Vi mås­te or­ka med att ge oss på seg­re­ga­tio­nens grun­dor­sa­ker. Där­för sat­sar vi 10 mil­jar­der kro­nor i hös­tens bud­get i jobb, i sko­la, i väl­färd. Vi sat­sar ex­tra re­sur­ser på att an­stäl­la de bäs­ta lä­rar­na i de tuf­fas­te om­rå­de­na. Sko­lan i Rin­ke­by ska va­ra pre­cis li­ka bra som i nå­gon an­nan del av Stock­holm. Steg för steg ska vi vid­ta de åt­gär­der som krävs för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen.

Yge­man av­slu­ta­de med att ge en känga åt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

– En dag som den här kan det var värt att på­min­na sig om att vi har ett nytt par­ti i Sve­ri­ges riks­dag som gång på gång häv­dat att Zla­tan inte är svensk. Jag vill pas­sa på att sä­ga en sak till dem. Zla­tan Ibra­hi­mo­vic är li­ka svensk som fa­lu­korv, kål­dol­mar och ke­bab­piz­za. Och ingen­ting är mer osvenskt än att stänga sig in­ne som na­tion och att se ner på and­ra män­ni­skor på grund av hud­färg el­ler hår­färg. Jag kan lo­va er att me­dan de sit­ter på si­na hän­der när Zla­tan gör mål så kom­mer jag att jub­la.

Vat­ten­ka­no­nen ska stan­na på mu­se­um.

FO­TO: PA­TRIK EKSTRÖM

KONFERENCIERN. Alexandra Pa­sca­li­dou frå­ga­de ut bar­nen som när­va­ra­de vid na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Rin­ke­by.

FO­TO: PA­TRIK EKSTRÖM

CHER­RIE. av­slu­ta­de na­tio­nal­dags­fi­ran­det på Eg­ge­by gård.

FIN. Svens­ka flag­gan är inte ba­ra fin, den sma­kar gott ock­så. Na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Rin­ke­by 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.