Jeff­rey Ige lad­dad in­för EM

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Gustav Jacob­son

Va­ra med och slåss om me­dal­jer.

En fullspäc­kad som­mar med fle­ra mäs­ter­skap vän­tar för kul­stö­ta­ren Jeff­rey Ige. Pa­ra­lym­pics äger rum i sep­tem­ber, men re­dan till hel­gen är det dags för EM.

– Det ska bli jät­te­kul! sä­ger Jeff­rey Ige.

På fre­dag

åker Jeff­rey Ige till EM för att täv­la un­der hel­gen. Kul­stö­ta­ren, som slog ige­nom med en sil­ver­me­dalj i Pa­ra­lym­pics i Lon­don 2012, ska gö­ra vad han kan för att pre­ste­ra i två mäs­ter­skap un­der sam­ma som­mar. Han tyc­ker att for­men känns som att den är på plats, re­dan nu till hel­gens EM-täv­ling.

– Det går verk­li­gen fram­åt och känns bra. Jag täv­la­de i fre­dags och slog nytt års­bäs­ta med 15,59. Det var min bäs­ta stöt på två år, för­kla­rar Jeff­rey.

Med en stöt på 15,59 ver­kar det som att for­men är på gång. Jeff­rey vill gi­vet­vis nå de äd­las­te pla­ce­ring­ar­na i EM. Han vet att han kan gö­ra det, men han kom­mer får käm­pa för det.

– Jag vill såklart va­ra med och slåss om me­dal­jer och segern, men det kom­mer bli tufft. Kon­kur­ren­sen på EM är myc­ket mind­re än den är i Pa­ra­lym­pics men det gör inte att EM blir lätt, sä­ger han.

Jeff­rey be­skri­ver

att om han får kul­stö­tan­det att stäm­ma ,som det gjort de se­nas­te vec­kor­na, kan han ta me­dalj på bå­de EM och Pa­ra­lym­pics. Men han sä­ger ock­så att det hand­lar myc­ket om dags­form i hans gren.

– Det är myc­ket tek­nik i ku­la och det som fun­ge­rar en dag kanske inte fun­ge­rar näs­ta dag. Så det gäl­ler att pric­ka for­men för da­gen.

Jeff­rey kör just nu ett trä­nings­pro­gram som han är nöjd med. Pro­gram­met är bra av­vägt mel­lan styr­ke­trä­ning och ren kul­stöt­nings­trä­ning. Ku­la stäl­ler krav på bå­de styr­ka, ex­plo­si­vi­tet och ko­or­di­na­tion.

Tensta­so­nen Jeff­rey hop­pas kun­na pre­ste­ra så bra som möj­ligt re­dan till hel­gen i EM, men han med­ger ock­så att det är vik­ti­ga­re att va­ra på topp i mit­ten av sep­tem­ber. Då är det dags för sä­song­ens sto­ra mål Pa­ra­lym­pics.

– Man får för­sö­ka top­pa for­men två gång­er och jag ska gö­ra så gott jag kan i EM. Men det är Par­lym­pics som mest fo­kus lig­ger på. Nu är jag ut­ta­gen dit och det känns bra, sä­ger han och fort­sät­ter.

– EM är en av många pus­sel­bi­tar på vägen till Pa­ra­lym­pics.

För­ra gång­en

Jeff­rey åk­te till Pa­ra­lym­pics var han mer okänd än han är idag. Nu ska han åka till Rio de Ja­nei­ro för att käm­pa om en ny me­dalj ef­ter silv­ret för fy­ra år se­dan. Pa­ra­lym­pics är ett stort eve­ne­mang och att ha va­rit med om det ti­di­ga­re – och dess­utom stått på pris­pal­len – är er­fa­ren­he­ter Jeff­rey tar med sig.

– Jag ser det en­bart som po­si­tivt att jag har upp­levt det ti­di­ga­re. Det är näs­tan svårt att be­skri­va hur stort det är. Inte ba­ra själ­va täv­ling­en ut­an ock­så allt om­kring med me­dia, byn man bor i, are­nan med me­ra.

En an­nan

er­fa­ren­het Jeff­rey tar med sig till som­ma­rens Pa­ra­lym­pics är att han re­dan va­rit på plats i Rio de Ja­nei­ro. Han var där på ett teste­vent för ett par vec­kor se- dan. Nå­got som kan va­ra en för­del då det är spe­ci­el­la vä­der­för­hål­lan­den i Bra­si­li­en.

– Det var en väl­digt bra upp­le­vel­se att ha va­rit där. Vi såg sta­den och oli­ka se­värd­he­ter. Men vi fick ock­så pas­sa på att kän­na på väd­ret. Det är inte ba­ra värmt där ut­an det är ock­så väl­digt fuk­tigt.

Jeff­rey ser

fram emot Pa­ra­lym­pics och han ska gö­ra vad han kan för att va­ra re­do när det är dags.

– Det är så myc­ket som ska stäm­ma för att man ska lyc­kas. Det går inte att gå runt och oroa sig för att nå­got ska gå fel. Jag kan ba­ra gö­ra det bäs­ta av min si­tu­a­tion och se till att jag är väl för­be­redd.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

DUB­BELT. Jeff­rey Ige mås­te bå­de top­pa for­men in­för EM nu i hel­gen och in­för Pa­ra­lym­pics se­na­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.