Bygg inte ihop Tensta och Spånga

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ka­le

Som Tensta­bo se­dan 2002 ser jag rött när jag lä­ser att Tensta och Rin­ke­by skall byg­gas ihop!

Vad skul­le det va­ra bra för? Det skall över hu­vu­det ta­get inte byg­gas någon­ting nytt i om­rå­det. Folk­mäng­den kan inte ökas hur som helst och na­tur­om­rå­de­na är det vär­de­ful­las­te vi har. Ser­vice­ni­vån i Tensta när­mar sig så gott som noll i dag. Två livs­me­dels­bu­ti­ker som nu finns där är all­de­les för li­te re­dan nu och nå­gon för­bätt­ring är inte i sik­te.

Vad som bör gö­ras är att rus­ta upp de be­fint­li­ga hu­sen och öpp­na för­bin­del­ser med den ci­vi­li­se­ra­de om­värl­den. Att bry­ta den när­mast to­ta­la iso­le­ring­en som po­li­ti­ker­na åstad­kom­mit un­der al­li­an­så­ren. Byg­ga ut tun­nel­ba­nan till Barkar­by och en di­rekt cy­kel­väg till Kis­ta. För­bin­del­sen mel­lan Spånga och Tensta för­bätt­ras med en gång­bro från Sol­höj­den över tågräl­sen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NEJ. Tensta­bon Ka­le vill inte att Spånga och Tensta byggs ihop, men krä­ver att iso­le­ring­en bryts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.