Löfven be­sök­te Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 - pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Det var bätt­re än när Al­li­an­sen be­sök­te Hus­by för någ­ra vec­kor se­dan, men jag tror än­då att det här be­sö­ket mest hand­la­de om att ploc­ka po­li­tis­ka po­äng.

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) lo­va­de ett re­form­pro­gram för för­or­ten vid ett be­sök i Rin­ke­by på ons­da­gen.

Men ing­et kon­kret pre­sen­te­ra­des.

– Vi kan inte ta­la om vad det här re­form­pro­gram­met in­ne­bär. Det vet ni bäst, sa stats­mi­nis­tern.

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven träf­fa­de re­pre­sen­tan­ter från fle­ra oli­ka de­lar av sam­häl­let vid ett be­sök i Rin­ke­by på ons­da­gen.

Vid ett pa­nel­sam­tal i Fol­kets hus fick bland an­nat en bib­li­o­te­ka­rie, en fäl­tas­si­stent och en rek­tor möj­lig­het att be­skri­va ut­ma­ning­ar i om­rå­det och möj­li­ga lös­ning­ar.

Bland an­nat ef­ter­frå­ga­des mer peng­ar till moskén, fler för­e­nings­lo­ka­ler och bätt­re lö­ner till kom­mu­na­lan­ställ­da.

Fle­ra ta­la­de om att få stopp på ut­flytt­ning­en av re­surs­star­ka in­di­vi­der samt att för­tro­en­det för sam­hälls­in­sti­tu­tio­ner­na mås­te öka.

Näs­tan samt­li­ga vil­le se mer re­sur­ser till sko­lan.

– Det är bra att po­li­sen vill sat­sa i om­rå­det, men vad hän­der med sko­lan? Vi kanske bor­de läg­ga ner den nu när den är en re­kry­te­rings­bas för kri­mi­nel­la, sa Amin Bark­had­le från Räd­da bar­nen.

Stats­mi­nis­tern lo­va­de ing­et kon­kret, men upp­gav att ett re­form­pro­gram spe­ci­ellt an­pas­sat för för­or­ten hål­ler på att tas fram.

– Vi hål­ler på att ta fram ett bre­da­re re­form­pro­gram

som inte minst ska pas­sa för­or­ten. Vi kan inte ta­la om vad det in­ne­bär. Det vet ni

bäst. Men dä­re­mot ska vi sam­ar­be­ta. Fär­re ska kän­na hopp­lös­het och för­tviv­lan. Fler ska kän­na fram­tids­tro. Vi mås­te kun­na iden­ti­fi­e­ra sam­hälls­ut­ma­ning­ar. Vi mås­te vän­da ils­kan till nå­got pro­duk­tivt.

Mia Pär­ni (S), ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd var för­sik­tigt po­si­tiv ef­ter mö­tet.

– Jag ser det här som ett är­ligt för­sök. Det är en jät-

te­bra am­bi­tion att man för­sö­ker ta ett sam­lat grepp. Jag tror att det på­går ett bra ar­be­te in­ne på re­ge­rings­kans­li­et.

Amin Bark­had­le, på Räd­da bar­nen, var aning­en mer skep­tisk.

– Det var bätt­re än när Al­li­an­sen be­sök­te Hus­by för någ­ra vec­kor se­dan, men jag tror än­då att det här be­sö­ket mest hand­la­de om att ploc­ka po­li­tis­ka po­äng. Och kanske att ska­pa re­la­tio­ner med per­so­ner som ar­be­tar i om­rå­det. Det mest in­tres­san­ta var den här för­orts­re­for­men.

Tyck­te du att re­pre­sen­tan­ter­na för Rin­ke­by var är­li­ga med hur si­tu­a­tio­nen är? – Nej, folk höll till­ba­ka. Pa­trik Ekström

FO­TO: PA­TRIK EKSTRÖM

HÄL­SA­DE. Ha­gi Fa­rah häl­sa­de på stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) när han be­sök­te Rin­ke­by på ons­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.