Tack för för­tro­en­det

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Jag tänk­te pas­sa på att sä­ga tack. Jag ska flyt­ta norrut och läm­nar min re­por­ter­tjänst här. Un­der ti­den på tid­ning­en har det bli­vit många mö­ten att skri­va om, och and­ra som av oli­ka skäl ald­rig kom på pränt.

Som en dag i vå­ras när jag häng­de i Hus­by cent­rum för att frå­ga folk vem de skul­le vil­ja ge mer makt. En sva­ra­de Je­sus, en an­nan kvin­nor­na. En kil­le tit­ta­de på mig och sa ef­ter lång be­tän­ke­tid: ”Ing­en. Jag har bli­vit svi­ken av al­la... jag li­tar inte på po­li­sen, inte på myn­dig­he­ter­na, inte på nå­gon...”

El­ler, la han sen till, om han träf­fa­de nå­gon som lyss­na­de på rik­tigt, då skul­le han vil­ja ge den mer makt. Men han vil­le inte ha sin bild i tid­ning­en.

Jag frå­ga­de en an­nan kil­le: ”Om du vann en mil­jon, vad skul­le du gö­ra med peng­ar­na?” Han tänk­te länge och väl, ifrå­ga­sat­te bå­de mig och frå­gan, ställ­de mot­frå­gor, bjöd på kaf­fe. Till slut sa han att om han vann en mil­jon så skul­le han se till att al­la i Hus­by fick si­na lä­gen­he­ter re­no­ve­ra­de, ut­an höj­da hy­ror.

Så ni kan tro att jag har att tac­ka för, för vi­sat för­tro­en­de, för vän­lig­het och vän­skap.

Tack.

FO­TO: IDA NILSING

Ida slu­tar och vill tac­ka för vär­men och gläd­jen (!) hon möt­te på Jär­va­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.