Blir ing­en re­stau­rang­sko­la

Vi i Kista - - NYHETER -

Stock­holms stad god­kän­de ny­li­gen en ny de­talj­plan som möj­lig­gör an­vän­dan­det av te­gel­bygg­na­den i kors­ning­en De­ger­bygränd och Rin­ke­by­strå­ket som re­stau­rang­sko­la.

Fa­mil­je­bo­stä­der som dri­vit pro­jek­tet med­de­lar dock att det inte blir någon­ting av idén som ini­ti­e­ra­des för ett an­tal år se­dan.

– Det gick inte ett för­verk­li­ga idén om att vi skul­le dri­va en re­stau­rang­sko­la så nu tit­tar vi på and­ra lös­ning­ar för lo­ka­len som har ett väl­digt bra lä­ge, men just nu har vi ingen­ting kon­kret, sä­ger Eri­ca Lawes­son, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Fa­mil­je­bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.