Lu­hr (MP): ”Det ska gå att ba­da och fis­ka över­allt i Stock­holm”

DEBATT. Just nu tar sta­den fram åt­gärds­pro­gram för att Stock­holms al­la 23 sjö­ar och vat­ten­drag ska bli så re­na att det går att ba­da och fis­ka i samt­li­ga, skrev mil­jö­bor­gar­råd Katarina Lu­hr när Världs­mil­jö­da­gen in­föll ny­li­gen.

Vi i Kista - - INSÄNDARE - Katarina Lu­hr (MP), mil­jö­bor­gar­råd i Stock­holms stad

Min vi­sion är ett rent och grönt Stock­holm.

Världs­mil­jö­da­gen fi­ras den 5 ju­ni var­je år över he­la värl­den till min­ne av FN:s förs­ta mil­jö­kon­fe­rens i Stock­holm 1972.

Som mil­jö­bor­gar­råd i Stock­holm kan jag va­ra stolt över en stad som lig­ger i fram­kant på många oli­ka mil­jö­om­rå­den, men vi har fort­fa­ran­de en bit kvar för att kun­na kal­la Stock­holm för en håll­bar stad.

Min vi­sion är ett rent och grönt Stock­holm där många kan bo, med frisk luft och rent vat­ten. Ett Stock­holm där bar­nen kan le­ka i na­tu­ren och där vi al­la kan ba­da på som­ma­ren. Sta­dens blå och grö­na vär­den är inte ba­ra en eko­no­misk till­gång för vår stad. Det gör Stock­holm till en fan­tas­tisk stad att le­va och bo i.

Se­dan va­let 2014 har vi höjt am­bi­tio­ner­na på mil­jö­om­rå­det. Ge­nom ett nytt mil­jöpro­gram ge­nom­sy­rar mil­jö­ar­be­tet al­la sta­dens verk­sam­he­ter. Det in­ne­bär att nämn­der och bo­lag ar­be­tar till­sam­mans för att upp­nå de mål som pro­gram­met fö­re­skri­ver. Det kan hand­la om allt­i­från krav­ställ­ning vid mar­kan­vis­ning, för­stärk­ning av den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, till för­bätt­rad dag­vat­ten­han­te­ring och ökad matav­fallsin­sam­ling. Ge­nom att mil­jöpro­gram­met är helt in­te­gre­rat i sta­dens bud­get kom­mer årets re­sul­tat ock­så kun­na föl­jas upp ti­di­ga­re och vid be­hov skär­pas till kom­man­de års bud­ge­tar.

Vi vet att stock­hol­mar­na är väl­digt med­vet­na och vill le­va mer mil­jö­vän­ligt. Vårt jobb är att gö­ra det lät­ta­re för vå­ra med­bor­ga­re att le­va upp till de krav som ställs på oss från mil­jön och kli­ma­tet. Det ska va­ra en­kelt att va­ra mil­jö­vän­lig i Stock­holm.

För­u­tom kol­lek­ti­va trans­por­ter och fler cy­kel­vä­gar samt smar­ta­re byg­gan­de med bätt­re pla­ne­ring, hand­lar inte det­ta minst om vår av­falls­han­te­ring. År 2020 ska sta­den ta hand om 70 pro­cent av stock­hol­mar­nas matav­fall och ar­be­tet med hus­hållsnä­ra källsor­te­ring ska öka.

Var­je dag kom­mer vi i kon­takt med allt fler va­ror som in­ne­hål­ler gif­ti­ga äm­nen. An­vänd­ning av al­la tu­sen­tals ke­mis­ka äm­nen har gett ne­ga­ti­va ef­fek­ter på fram­förallt barns häl­sa och på mil­jön. Ar­be­tet med att få bort skad­li­ga äm­nen mås­te där­för in­le­das i de mil­jö­er där barn vis­tas. Se­dan 2014 har vi ökat sats­ning­ar­na till Ke­mi­ka­lie­cent­rum för att kun­na gö­ra Stock­holms för­sko­lor fria från skad­li­ga ke­mi­ka­li­er.

Stock­holm ska ock­så ha rent vat­ten. Just nu tar vi fram in­di­vi­du­el­la åt­gärds­pro­gram för att Stock­holms al­la 23 sjö­ar och vat­ten­drag ska bli re­na­re. Det ska gå att ba­da och fis­ka över­allt i Stock­holm.

Det hän­der väl­digt myc­ket på mil­jö­om­rå­det just nu, in­ter­na­tio­nellt, na­tio­nellt men ock­så väl­digt myc­ket på lo­kal ni­vå. Vi kom­mer att fort­sät­ta le­ve­re­ra mil­jö­vän­lig po­li­tik un­der res­ten av man­dat­pe­ri­o­den. Det tyc­ker jag är det bäs­ta sät­tet att fi­ra Världs­mil­jö­da­gen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FISK. MP vill att det ska gå att fis­ka i al­la vat­ten­drag i kom­mu­nen.

FO­TO: MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Katarina Lu­hr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.