Öpp­na mö­tes­plat­ser för se­ni­o­rer

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning har öpp­na mö­tes­plat­ser för dig som är se­ni­or. Mö­tes­plat­ser­na er­bju­der ge­men­skap och möj­lig­het att del­ta i oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Mö­tes­plat­ser­na är öpp­na för al­la se­ni­o­rer och du be­hö­ver inte för­an­mä­la dig.

De ti­der mö­tes­plat­sen är be­man­nad nns det n gon p plats som kan sva­ra p fr gor om ak­ti­vi­te­ter och an­nat som har med den öpp­na mö­tes­plat­sen att gö­ra. Ring el­ler gör ett be­sök!

Kis­ta öpp­na mö­tes­plats: Kis­ta ser­vice­hus fo­a­jé, Kis­ta Torg 5, te­le­fon 08- 508 015 30. Mö­tes­plat­sen ord­nar gra­tis­fö­re­ställ­ning­ar i fo­a­jén p Kis­ta ser­vice­hus en g ng per m nad.

Rin­ke­by öpp­na mö­tes­plats: Väs­ter­by Bac­ke 13 (be­man­nad var­je var­dag mel­lan kl. 10-16), te­le­fon 08- 508 417 26.

Hus­by öpp­na möt­ses­plats: Oslo­ga­tan 16 (be­man­nad tis­da­gar kl. 11-13), te­le­fon 070-532 49 90

Akal­la öpp­na mö­tes­plats: Si­be­li­usg ng­en 0 (be­man­nad m nda­gar kl. 1 -13), te­le­fon 070-432 66 62

kal­la ar­ran­ge­ras g rds­fes­ter p in­nerg rden till Si­be­li­usg ng­en 0, med start den 17 ju­ni. Fes­ter­na är ett sa­m­ar­be­te mel­lan Öpp­na mö­tes­plat­sen, PRO, Triv­selr det och tten­do are, som dri­ver v rd- och om­sorgs­bo­en­det.

Fo­to Pedro Ben­tan­cour 2011

Akal­la öpp­na mö­tes­plats för se­ni­o­rer Un­der som­ma­ren flyt­tar en del av verk­sam­he­ten ut på in­ner­går­den. Bland an­nat ar­ran­ge­ras gårds­fes­ter med start den 17 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.