Mins­kad ener­gi­an­vänd­ning i sta­dens bo­lag och för­valt­ning­ar

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Sta­dens för­valt­ning­ar och bo­lag har ge­men­samt lyc­kats upp­nå mil­jöpro­gram­mets mål för år 2012–2015. De har sam­man­ta­get mins­kat sin ener­gi­an­vänd­ning med el­va pro­cent.

Ett nytt mil­jöpro­gram gäl­ler från 2016. Su­san­na Höglund kon­cern­con­trol­ler vid Stads­hus AB, an­ser att styr­do­ku­men­tet har stor be­ty­del­se för sta­dens verk­sam­he­ter.

– Styr­do­ku­men­tet är oer­hört vik­tigt! Gäl­lan­de ener­gi­an­vänd­ning­en så anges tyd­li­ga mål och vad som ska mä­tas, det gör att ener­gi­frå­gor­na blir själv­kla­ra i det dag­li­ga ar­be­tet. Det är fan­tas­tiskt att se vil­ken kraft som finns när en stor kom­mun sam­ord­nar sitt ar­be­te. Ge­nom att bland an­nat gö­ra ener­gikart­lägg­ning­ar och in­stal­le­ra ny tek­nik i de mest ener­gislu­kan­de verk­sam­he­ter­na har vi till­sam­mans upp­nått må­let.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.