Parkour

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Trä­na med Cir­kus Cir­kör på Eg­ge­by gård 19-23 ju­ni. Un­der fem da­gar får du chans att ut­ma­na dig själv. Till­sam­mans med Cir­kus Cir­körs först­klas­si­ga lä­ra­re får du pro­va på parkour där du via ak­ro­ba­tik lär dig att ta kon­troll över krop­pen och hop­pa och lan­da mjukt. Tric­ket är att se vil­ka möj­lig­he­ter som bjuds i var­dags­mil­jön, i form av ste­nar, bän­kar och and­ra ”hin­der”. Kloc­ka 14.00–16.00 för dig som är 10 år och äld­re. An­mäl dig till Jär­va Fol­kets Park tel 08-752 09 10 el­ler in­for@eg­ge­by.se. Be­grän­sat an­tal plat­ser. Gra­tis för dig som bor i Jär­va (Kis­ta, Hus­by,Akal­la, Rin­ke­by, Tensta och Hjuls­ta). Sa­m­ar­be­te mel­lan Jär­va Fol­kets Park, FHP, Rin­ke­by/Kis­ta och Spånga/Tensta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.